Zuivering afvalwater - vrijstelling bijdrage

In bepaalde gevallen kan je een vrijstelling bekomen van de heffing die door De Watergroep cv wordt aangerekend.

Voorwaarden

1. Vrijstelling om sociale redenen

Op de bijdrage voor zuivering kan je enkel een vrijstelling bekomen op het adres van je hoofdverblijfplaats en dit voor zover je op 1 januari van het facturatiejaar voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • je krijgt het leefloon of het levensminimum, toegekend door het OCMW
  • je krijgt het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen
  • je krijgt een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden, toegekend door de FOD Sociale Zekerheid
  • je hebt een inwonend gezinslid dat verlengd minderjarig werd verklaard en dat op 1 januari van het heffingsjaar een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt, toegekend door de FOD Sociale Zekerheid

2. Vrijstelling om reden van private zuiveringsinstallatie

Abonnees die hun huishoudelijk afvalwater zelf zuiveren in een private installatie kunnen vrijgesteld worden van zowel de bijdrage voor zuivering als de bijdrage voor afvoer, op voorwaarde dat de zuiveringsinstallatie aan de normen voldoet en gebouwd werd op een ogenblik dat de woning niet kon worden aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Wat moet je meenemen?
  • Ofwel, een attest afgeleverd door de RVP waaruit blijkt dat de heffingsplichtige een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie voor ouderen geniet.
  • Ofwel, een attest afgeleverd door het OCMW waaruit blijkt dat de heffingsplichtige geniet van een door het OCMW toegekend leefloon of levensminimum
  • Ofwel, een attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de heffingsplichtige geniet van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, en/of een tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
Extra informatie

Wie recht heeft op vrijstelling zal zo veel als mogelijk automatisch vrijgesteld worden.  Wie toch niet automatisch vrijgesteld wordt, kan schriftelijk een vrijstellingsaanvraag indienen bij de drinkwatermaatschappij.

Voor meer informatie kan je terecht bij het loket Sociale Zaken of bij De Watergroep.