Gebruiksvoorwaarden

De informatie hieronder heeft betrekking op de volledige website www.wevelgem.be  Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden. Deze worden hieronder beschreven. Door het louter gebruik maken van de website wordt u geacht zonder enig voorbehoud en zonder enige beperking met deze algemene gebruiksvoorwaarden in te stemmen.

1    Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de gemeente Wevelgem. Het gemeentebestuur wil u een eenvoudige en snelle toegang bieden tot deze informatie.

De informatie op deze website en andere gemeentelijke websites waarnaar de website u verwijst, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen de gemeente te raadplegen. De informatie op deze website wordt u ter informatieve titel verstrekt en is niet wettelijk bindend.

2    Inhoud en beschikbaarheid van de website

Het gemeentebestuur levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de gemeente de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De gemeente levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de gemeente niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Het zijn de betrokken gemeentelijke diensten die u de informatie aanbieden via de website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan u de betrokken dienst of de gemeentelijke webmaster contacteren via e-mail naar info@wevelgem.be

Deze website bevat links naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven waarover de gemeente geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het gemeentebestuur kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

3    Aansprakelijkheid

De gemeente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor  verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende informatie. 

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de gemeente Wevelgem of tegen om het even welke andere persoon die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risicio's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen de gemeente Wevelgem of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, sofware of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

4    Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website www.wevelgem.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

Het gemeentebestuur en/of anderen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.wevelgem.be. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

5    Geregistreerde gebruikers

Als bezoeker van de website kan u zich registreren. Via de registratie kan u zich inschrijven op de nieuwsbrief, eigen informatie voor een vereniging of bedrijf toevoegen, automatisch formulieren laten invullen en reacties plaatsen op bepaalde nieuwsberichten.

Elke geregistreerde gebruiker moet een geldig en werkend e-mail adres opgeven waarvan hij of zij eigenaar is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alles wat gebeurt binnen de door hem of haar gebruikte gebruikersnaam.

Bij het plaatsen van reacties of informatie op de website worden volgende regels gehanteerd:

  • Geen persoonlijke aantijgingen of incorrect taalgebruik.

  • De geldende wetgeving moet gerespecteerd worden. Het is verboden gegevens te versturen die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privé-leven of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.

  • De gemeente modereert alle reacties of informatie die op de website wordt gepubliceerd en behoudt dus steeds het recht om informatie of reacties aan te passen of te verwijderen.

  • De gemeente behoudt het recht om geregistreerde gebruikers te verwijderen indien deze regels niet worden gerespecteerd.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor informatie die door geregistreerde gebruikers op de website wordt gepubliceerd.

6    Privacy

De gemeente Wevelgem respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen.

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel gebruikt worden voor de goede werking van de dienstverlening, conform de verordening (EU) 2016/679 betr. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betr. het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe de gemeente Wevelgem concreet omgaat met jouw persoonsgegevens, kan je nalezen in de privacyverklaring.

7    Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt.De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

8    Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.  De informatie in deze cookies zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.