Privacyverklaring

De gemeente Wevelgem hecht grote waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij nemen intern de gepaste beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen:

 • (On)opzettelijke of onwettige verwijdering of verlies
 • Ongeoorloofde aanpassing
 • Ongeoorloofde openbaarmaking of toegang
 • Misbruik
 • Andere onwettelijke vormen van verwerking.

Wanneer verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

De gemeente Wevelgem verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • Als je één van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van diensten die we verlenen.
 • Als we in uitvoering van een wettelijke opdracht of in het algemeen belang jouw gegevens verwerken zonder dat je daarvoor zelf actie onderneemt. Zo moeten we bijvoorbeeld jouw persoonsgegevens verwerken om na te gaan of u in aanmerking komt voor een voordeel of dat we u een nadeel (zoals een boete) moeten opleggen. We doen dit uitsluitend op basis van een geldige rechtsgrond.

In alle andere gevallen vragen we je om toestemming te geven om jouw gegevens te verwerken.

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken jouw persoonsgegevens: dat zijn gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon. Welke persoonsgegevens we concreet verwerken is afhankelijk van de dienst die we aanbieden en verlenen.

Hoe verzamelen we gegevens?

Het verzamelen gebeurt op volgende manier:

 • We vragen jou rechtstreeks jouw persoonsgegevens.
 • We raadplegen en/of ontvangen jouw persoonsgegevens van andere overheidsinstanties in kader van onze dienstverlening. We hebben hiervoor steeds een machtiging gekregen om de gegevens op te vragen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgens de wettelijke voorschriften en de interne afspraken.

Mijn Burgerprofiel

De website van gemeente Wevelgem connecteert met Mijn Burgerprofiel. Zo bundelen diverse overheden uw dossier op één plaats.

 • Hierbij worden cookies verwerkt. Een overzicht van de cookies, die worden gebruikt door Mijn Burgerprofiel en de header van Mijn Burgerprofiel, zijn terug te vinden via deze link.
 • Hierbij worden ook persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring van Mijn Burgerprofiel is terug te vinden via deze link

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens in gemeente Wevelgem kunnen verwerkt worden door:

 • Onze medewerkers. Alle medewerkers vallen onder het wettelijke beroepsgeheim. Onze medewerkers handelen ook op een discrete en integere manier en volgens onze beleidsverklaring.
 • Leveranciers die in opdracht van het bestuur persoonsgegevens verwerken (vb. softwareleveranciers). Er is steeds een verwerkersovereenkomst met deze leveranciers afgesloten om de privacy te garanderen.
 • Andere overheidsinstanties in kader van gezamenlijke dienstverlening of in uitvoering van hun wettelijke bevoegdheden.

Aan wie worden gegevens doorgegeven?

Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht, verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden.

De gemeente Wevelgem kan jouw persoonsgegevens wel vrijgeven aan derden:

 • Als we hiertoe verplicht zijn volgens de wet
 • In uitvoering van onze dienstverlening aan jou

We geven jouw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties.

Jouw rechten

 • Recht op inzage | Je kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die het bestuur over jou verwerkt.
 • Recht op correctie | Je kan op elke moment vragen jouw gegevens te verbeteren, aan te passen of te vervolledigen.
 • Recht op verwijdering | Voor zover dit wettelijk is toegelaten kan je vragen om gegevens die het bestuur bijhoudt te laten verwijderen.
 • Recht op verzet | Je mag bezwaar maken tegen de manier waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden, tenzij hiervoor wettelijke of dwingende gronden zijn.

Contactgegevens

Je kan de functionaris voor gegevensbescherming aanspreken als je vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken of bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die je geniet.

Wil je meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, surf dan naar de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be