Privacyverklaring gemeente Wevelgem

De gemeente Wevelgem hecht grote waarde aan de bescherming van jouw persoons-gegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij nemen intern de gepaste beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen:

 • (On)opzettelijke of onwettige verwijdering of verlies
 • Ongeoorloofde aanpassing
 • Ongeoorloofde openbaarmaking of toegang
 • Misbruik
 • Andere onwettelijke vormen van verwerking.

Welke gegevens verzamelen we?

De gemeente Wevelgem verwerkt uitsluitend jouw gegevens bij:

 • een geldige rechtsgrond
 • in uitvoering van een wettelijke opdracht of in het algemeen en gerechtvaardigd belang
 • in uitvoering van een overeenkomst met jou of een concrete aanvraag door jou

In alle andere gevallen vragen we je om toestemming te geven om jouw gegevens te verwerken.

 

Hoe verzamelen we gegevens?

Het verzamelen gebeurt op volgende manier:

 • We vragen jou rechtstreeks jouw persoonsgegevens.
 • We raadplegen en/of ontvangen jouw persoonsgegevens van andere overheidsinstanties in kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgens de wettelijke voorschriften en de interne afspraken.

 

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens in gemeente Wevelgem kunnen verwerkt worden door:

 • Onze medewerkers. Alle medewerkers vallen onder het wettelijke beroepsgeheim. Onze medewerkers handelen ook op een discrete en integere manier en volgens onze beleidsverklaring.
 • Leveranciers die in opdracht van het bestuur persoonsgegevens verwerken (vb. softwareleveranciers). Er is steeds een verwerkersovereenkomst met deze leveranciers afgesloten om de privacy te garanderen.
 • Andere overheidsinstanties in kader van gezamenlijke dienstverlening of in uitvoering van hun wettelijke bevoegdheden.

 

Aan wie worden gegevens doorgegeven?

Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht, verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden.

 

De gemeente Wevelgem kan jouw persoonsgegevens wel vrijgeven aan derden:

 • Als we hiertoe verplicht zijn volgens de wet
 • In uitvoering van onze dienstverlening aan jou

 

Jouw rechten

 

Recht op inzage

je kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die het bestuur over jou verwerkt.

 

Recht op correctie

je kan op elk moment vragen jouw gegevens te verbeteren, aan te passen of te vervolledigen.

 

Recht op verwijdering

voor zover dit wettelijk is toegelaten kan je vragen om gegevens die het bestuur bijhoudt te laten verwijderen.

 

Recht op verzet

je mag bezwaar maken tegen de manier waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden tenzij er hiervoor wettelijke of dwingende gronden zijn.

 

 

Contacteer ons

Je kan de functionaris voor gegevensbescherming aanspreken als je vragen hebt bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die je geniet.

Gemeente Wevelgem

Vanackerestraat 16

8560 Wevelgem

 

Wil je meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, surf dan naar de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be