DNA-masterplan Moorsele  | Denk mee over het Moorsele van morgen

De gemeente Wevelgem wil de leefkwaliteit van Moorsele versterken door in te zetten op een aangename, bereikbare en groene leefomgeving. Begeleid door een groep van ontwerpteams en met de steun van de provincie West-Vlaanderen heeft de gemeente Wevelgem in 2021 een toekomstplan voor Moorsele uitgewerkt. 

Het toekomstplan vind je hier. Dit plan is niet enkel een inspiratiedocument voor toekomstige ontwikkelingen in Moorsele (ontbrekende trage wegen, aanleg publiek domein, ..), het omvat evenzeer een aantal concrete acties die op termijn kunnen worden opgestart.

 

Traject DNA-masterplan Moorsele - 2021

Het traject voor de opmaak het DNA-masterplan Moorsele duurde ongeveer een 9-tal maanden en omvatte volgende stappen.

  • Bevraging en ontwerpsessies bewoners Moorsele - mei 2021

In mei 2021 werd een brede communicatiecampagne opgestart (zie onderstaande filmpjes) en werden de bewoners van Moorsele warm gemaakt om deel te nemen aan een de digitale of schriftelijke bevraging. Daarin werd vooral gepeild naar hoe mensen Moorsele ervaren en hoe zij de toekomst van Moorsele zien (als klimaatbestendig, verbonden en levendig dorp)

Een samenvatting van de resultaten van de bevraging vinden jullie terug in de landschapsbelevingskaart.

  • Ontwerpsessies - juni 2021

In juni 2021 werden 3 ontwerpsessies voor bewoners van Moorsele georganiseerd.

Download hier het persartikel over de ontwerpsessies.

  • Afwerking DNA-masterplan - oktober 2021

In het najaar van 2021 werd de laatste hand gelegd aan het DNA-masterplan Moorsele, werd het toekomstplan voorgelegd aan de diverse adviesraden en kreeg elke inwoner de mogelijjkheid om deel te nemen aan een toekomstwandeling

Op 26 oktober 2021 tenslotte werd het DNA-masterplan Moorsele voorgesteld aan een 50-tal bewoners van Moorsele. 

 

Banner masterplan moorsele 2021

Informatie DNA-Masterplan Moorsele

Dorpen in West-Vlaanderen ondervinden sterke veranderingen die vaak gepaard gaan met functie- en identiteitsverlies. Denk maar aan het wegtrekken van middenstand en openbare diensten, de ontwikkeling van appartementsblokken, eerder banale woonuitbreidingen, sterke vergrijzing,…. Om dorpen weerbaar en leefbaar te houden is het noodzakelijk om hun ruimtelijke structuur als aangename woonomgeving en identificatiepunt te versterken. De provincie wil lokale besturen ondersteunen om ontwikkelingen in de kleine dorpskernen in goede banen te leiden. De opmaak van het masterplan voor de kern van Moorsele kadert binnen deze grotere ambitie van de provincie West-Vlaanderen om via het traject ‘DNA van het dorp’ in te zetten op gerichte versterking van dorpen in een landelijke context als woonplek. 

Ook het dorp Moorsele staat voor grote uitdagingen. Voor Moorsele zitten deze uitdagingen in volgende 3 ambities vervat;

•    Moorsele als klimaatrobuuste dorpskern (aandacht voor wateroverlast en -schaarste, vergroenen en ontharden, een biodivers landschap tot in de kern van het dorp, de connectie met de omliggende open ruimte,…) 

•    Moorsele als verbonden dorpskern (ontwikkelingsprincipes voor de realisatie van o.a. trage wegen, een kwaliteitsvolle publieke en groene ruimte,… en een veilige aansluiting van invalswegen op dit trage wegennetwerk,…)

•    Moorsele als levendige dorpskern (publieke functies en handelsapparaat, aandacht voor verschillende doelgroepen, een kwalitatieve dorpsrand,…)

Het masterplan moet dienen als kader voor toekomstige ontwikkelingen en omarmt hierbij de identiteit en eigenheid van het dorp in relatie tot het omliggende landschap.

Traject

De bevraging is onderdeel van een traject die in 2021 wordt doorlopen en moet uitmonden in een DNA-masterplan (d.i. een toekomstplan voor Moorsele). Dit traject behelst 3 grote fasen.

 

•    ANALYSE - VERKENNING (april - mei 2021)

In deze eerste fase In gaat het onderzoeksteam na welke DNA-strengen voor het dorp bepalend kunnen zijn, door het ‘genetisch materiaal’ te onderzoeken: ontwikkelingsgeschiedenis, activiteiten, regionale ligging, demografie, ontsluitingen, bestaande ruimtelijke plannen en visies, aanwezig en verdwenen erfgoed. Maar evenzeer via een oline bevraging van de bewoners dat uitmondt in een landschapsbelevingskaart.

 

•    ONTWERPWEEK (juni - juli 2021)

Daarna wordt een ontwerpweek georganiseerd waarbij lokale ambtenaren, experten, het gemeentebestuur, maar ook de bevolking wordt betrokken tijdens een aantal participatieve momenten. De analyse en de ontwerpweek moeten uiteindelijk uitmonden in een gedragen ontwerp-masterplan voor het dorp.  

 

•    DNA-MASTERPLAN (augustus - oktober 2021)

Het ontwerp-masterplan wordt in een laatste fase verder uitgewerkt tot een hanteerbaar en bruikbaar masterplan voor het dorp Moorsele. 

Trajectbegeleiding

Het multidisciplinair onderzoeksteam getrokken door het stedenbouwkundig studiebureau Atelier Romain en ondersteund door het landschapsbureau Forest, het consultancy bureau Endeavour en de mobiliteitsexpert Traject zal samen met bewoners, bestuurders en experten een toekomstvisie opmaken voor Moorsele. Deze toekomstvisie wordt gebaseerd op het DNA van het dorp dat afgeleid wordt uit enerzijds de analyse van de ruimtelijke systemen en anderzijds uit de beleving van het dorpslandschap. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van de eigenheid van het dorp. Voor Moorsele wordt hierbij extra ingezet op klimaatrobuustheid, kwaliteitsvolle publieke (groene) ruimte, een zacht netwerk en de connectie met het groenblauw netwerk en de open ruimte rondom