Gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad worden om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober verkozen. In Wevelgem zijn er 31 gemeenteraadsleden. De burgemeester en de uit de gemeenteraad verkozen schepenen maken ook deel uit van de gemeenteraad en nemen deel aan de zittingen. De algemeen directeur verzorgt de notulering.

Bevoegdheden

De gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente en het hoogste gezag in de gemeente.

De gemeenteraad is belast met het algemeen beleid en beslist over alles wat van belang is voor de gemeente en door de wet niet expliciet aan het college van burgemeester en schepenen is toevertrouwd. Dat houdt onder andere in dat de gemeenteraad:

  • beslist welke gemeentebelastingen de inwoners moeten betalen en hoe hoog die belastingen zullen zijn,

  • het gemeentebudget en de gemeenterekening goedkeurt. Het budget is de raming van wat een gemeente in de loop van het volgende jaar wil en mag uitgeven en welke inkomsten ze voor dat jaar verwacht, de gemeenterekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar,

  • de gemeentelijke reglementen opmaakt: bijvoorbeeld hoe en wanneer het huisvuil opgehaald wordt

  • de goederen van de gemeente beheert: alleen de gemeenteraad kan beslissen of de gemeente een stuk grond of een gebouw koopt of verkoopt.