ingedeelde inrichting of activiteit omgevingsvergunning

Het Vlaams reglement op de Milieuvergunningen (VLAREM) legt bedrijven een vergunningsplicht (1ste of 2de klasse) of meldingsplicht op (3de klasse) voor de activiteiten die hinder kunnen veroorzaken aan de omwonenden, de directe omgeving en het leefmilieu.

De hinderlijke inrichtingen zijn naargelang de graad van belasting die ze veroorzaken op de mens en het leefmilieu ingedeeld in 3 klassen.
De klasse waarin de inrichting ingedeeld wordt, bepaalt het verdere verloop en de tijdsduur van de milieuvergunningsprocedure.

3 klassen

  • Klasse 1 inrichtingen moeten een vergunning aanvragen bij de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint Andries)
  • Klasse 2 inrichtingen moeten een vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen
  • Klasse 3 inrichtingen moeten gemeld worden aan het college van burgemeester en schepenen

Verlenging van de vergunning

Verlengen van de omgevingsvergunning dient te gebeuren tussen de 18 de en de 12de maand voor het verstrijken van de lopende vergunning.

Overname van het bedrijf of stopzetting van 1 of meerdere activiteiten

Een  ingedeelde inrichting of activiteit klasse 1, 2 of 3) staat op naam, maar kan worden overgedragen op een nieuwe exploitant. Dit moet je melden aan het college van burgemeester en schepenen.
Ook een stopzetting moet je melden aan het college van burgemeester en Schepenen.

Alle documenten dienen via het omgevingsloket aangevraagd te worden.

Koppeling van de milieuvergunning aan de stedenbouwkundige vergunning

Wanneer een milieuvergunning wordt afgeleverd voor een inrichting waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.  Dit is ook in de omgekeerde richting van toepassing.

Grondwaterwinning

Voor het exploiteren van een grondwaterwinning is een vergunning vereist.
De te volgen procedure hangt af van de hoeveelheid te winnen grondwater. Grondwaterwinningen van de klasse 1, 2 of 3 zijn volledig vervat in de VLAREM-wetgeving

Kosten

Bij afgifte van je vergunningsaanvraag dien je een retributie te betalen. De dienst beschikt niet over bancontact. De dossierskosten kan je overschrijven op het rekeningnummer BE80 0910 0025 7077, BIC: GKCCBEBB.

  • Aanvragen met eenvoudige dossiersamenstelling: 50 euro
  • Aanvragen met volledige dossiersamenstelling, binnen de vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek): 50 euro, vermeerderd met 15 euro per bijkomende woongelegenheid indien de aanvraag meerdere woongelegenheden voorziet (appartementen, studio’s…) en/of 15 euro per bijkomende schijf van 500m² indien het gebouw groter is dan 500 m².
  • Aanvragen met volledige dossiersamenstelling, binnen de gewone procedure (met openbaar onderzoek): 100 euro, vermeerderd met 15 euro per bijkomende woongelegenheid indien de aanvraag meerdere woongelegenheden voorziet (appartementen, studio’s…) en/of 15 euro per bijkomende schijf van 500m² indien het gebouw groter is dan 500.

Voor dossiers met een openbaar onderzoek worden eveneens de effectieve portkosten en de kosten voor publicatie in de pers teruggevorderd. Het verschuldigd zijn van de retributie is niet gekoppeld aan het al dan niet verkrijgen van de vergunning.