Stedenbouwkundig attest

Als je zekerheid wil over de bouwmogelijkheid van een bepaald project of over de verkaveling van een grond vóór je de eigenlijke aanvraag indient, dan vraag je eerst een stedenbouwkundig attest aan. Hiermee leg je op summiere wijze (d.w.z. zonder dat je een plan moet laten maken door een architect) jouw bedoeling met een perceel of pand voor aan de stedenbouwkundige ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen.
Na beoordeling van je vraag kan het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundig attest afgeven. Dit document geeft aan of het beoogde project voor vergunning in aanmerking komt en kan eventueel bijsturende voorwaarden opleggen. Het stedenbouwkundig attest blijft twee jaar geldig.
Tenzij binnen die twee jaar een ruimtelijk uitvoeringsplan of de regelgeving wijzigt, heb je de zekerheid dat het college van burgemeester en schepenen over hetzelfde project op dezelfde manier zal beslissen.