Klimaatbeleid

Wevelgem ondertekende, samen met de andere Leiedal gemeenten, het Burgemeestersconvenant 2030.

Op vrijdag 14 juni 2019 zetten de 13 burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen hun handtekening onder het vernieuwde Burgemeestersconvenant 2030. Daarmee kiest de regio er voluit voor om de klimaatambities solidair en gezamenlijk te bekrachtigen.

Daarom engageren de gemeenten  zich voor het Burgemeestersconvenant 2030, waarmee ze aantonen structurele maatregelen te willen nemen die op lange termijn een grote impact hebben op het klimaat en de CO2 met 40% reduceren tegen 2030.

In het Burgemeestersconvenant 2030 wordt naast klimaatmitigatie – het tegengaan van de klimaatverandering door het reduceren van de broeikasgasuitstoot – ook klimaatadaptatie opgenomen. Dan gaat het niet langer louter over de productie van hernieuwbare energie of over renovaties, ook de ruimte voor blauw-groene assen  staat nu boven aan de klimaatagenda.  

Prioritaire thema’s en acties

De drie thema’s die centraal staan, zijn mobiliteit, energie en adaptatie. Per thema werd een aantal prioritaire acties vooropgesteld.

Zo blijkt uit het CO2-rapport  dat mobiliteit verantwoordelijk is voor 35% van de totale CO2-uitstoot in de regio. Dat hier grote winsten te boeken zijn, mag dus duidelijk zijn. Bovendien zijn het verkeer over snelwegen en het lokale verkeer sinds 2005 (het begin van de metingen) met respectievelijk 34 en 22% gestegen. Ook al hebben gemeentelijke of stadsbesturen minder impact op het verkeer over snelwegen, op lokaal niveau kan er meer ingezet worden op alternatieven voor woon-werkverkeer, korte verplaatsingen, enzovoort.

Naast mobiliteit is ook energie een thema waarop we samen met de burger heel wat vooruitgang kunnen boeken.  

Het derde thema is nieuw in het Burgemeestersconvenant. Adaptatie wordt de komende periode een sleutelwoord, zeker als je weet dat onze regio over uitzonderlijk weinig bos en natuur beschikt (amper 4% bestemd groen). Tegelijk draait adaptatie niet alleen om het realiseren van meer bos en natuur, ook blauw-groene verbindingen worden steeds belangrijker. We moeten op zoek naar oplossingen om de droogte tegen te gaan. Als we de blauw-groene verbindingen dan ook nog eens van een ecologische inrichting voorzien, creëren we ook hier een win-winsituatie.  

Regionaal energie- en klimaatactieplan:

20201009 SECAP.pdf

Regionale energiestrategie – brochure:

20201009 - Energiestrategie - Brochure.pdf

 

 

 

 

Op 8 oktober 2021 besliste de gemeenteraad het lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten te ondertekenen.

Wevelgem engageert zich daarmee om:

• het burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken (cfr. beslissing van de gemeenteraad van 13 november 2020);

 • een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in hun eigen gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed);

• een reductie van CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% in 2030 t.o.v. 2015 te realiseren;

• tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden;

• het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen,  

• lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken;

• burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het pact (vergroening; renovatie, hernieuwbare energie; koolstofvrije (deel)mobiliteit; droogteproblematiek) te behalen.

 

Klimaatpact Vlaanderen

Lokaal energie- en klimaatpact 1.0

Lokaal energie- en klimaatpact  2.0

Lokaal energie- en klimaatpact 2.1