Heerlijke Heulebeek

De Heulebeek als blauwe en groene ader door Moorsele en Gullegem

De Heulebeek slingert door de deelgemeenten Gullegem en Moorsele en is - net als de Leievallei - een belangrijke beekvallei voor Wevelgem.  Het gemeentebestuur wil werken aan het imago en de beleving van deze beek.  Waar de Heulebeek in het verleden werd weggestopt, willen we de beek en de vallei nu herwaarderen en toegankelijk maken.  Zo wordt de soms geurrijke beek op korte termijn een Heerlijke Heulebeek.  Daarom zette het gemeentebestuur de schouders onder het gemeentegrensoverschrijdend project, in samenwerking met Kortrijk, Kuurne, de intercommunale Leiedal, de provincie West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest.  Het eindrapport Heerlijke Heulebeek verwoordt de visie op de Heulebeek als blauwe en groene ader door Moorsele en Gullegem.

Inspraak Bij de opmaak van het eindrapport werd ook de inspraak van de bevolking serieus genomen.  Daartoe organiseerde het gemeentebestuur drie infomomenten, die door bijna 300 mensen en heel wat verenigingen werden bijgewoond.  Een dertigtal mensen heeft zich bovendien ingeschreven om dit project vanuit de gemeentelijke werkgroep van dichtbij verder op te volgen. Regelmatig worden dan ook infomomenten georganiseerd. De laatste vond plaats op 30 juni 2012 in De Stekke te Moorsele (zie hierover meer onderaan de pagina).    Principes Inhoudelijk zijn enkele principes gedefinieerd: Ten eerste is het duidelijk dat de waterkwaliteit verder moet verbeteren. Ten tweede is het een geïntegreerd project.  Dit betekent dat bijzondere aandacht gaat naar diverse domeinen, zoals natuur en ecologie, landbouw, recreatie, wonen, landschap, integraal waterbeleid, erfgoed.... Ten derde is de waterberging van de beek bestudeerd.  Daar waar vroeger alle energie is gegaan naar studies over een groot nieuw bufferbekken in Moorsele, wordt nu gekozen om in het centrum van de gemeente Moorsele het overstromingsgevaar te beperken. Daarom worden in het project Groen Lint Moorsele bijvoorbeeld keerwanden voorzien.  Ook wordt voorzien om de beek her en der te hermeanderen, en zo het water meer ruimte te geven. Ten vierde is het de bedoeling dat er op termijn langs het ganse traject van de beek gewandeld en gefietst kan worden, en dit van Moorsele tot in Kuurne.  Belangrijk is de beveiliging van de oversteekpunten van deze nieuwe wandel- en fietsroute. Vijf gebieden Het ambitieuze eindrapport 'Heerlijke Heulebeek' schetst voor heel wat toekomstige Moorseels en Gullegemse projecten de ambitie.  Een aantal acties kunnen starten op korte termijn, andere vergen meer tijd.  Hierna kort enkele projecten per deelgebied van oost naar west: - de open ruimte tussen Gullegem en Heule willen we verder verfraaien tot een parklandschap.  Dit kan door hermeandering van de beek (via het Vlaamse Gewest) en het doortrekken van de fietsroute tussen de Heulestraat (via het Groen Lint Gullegem) en de Europalaan. - in het centrum van Gullegem blijft de Heulebeek beeldbepalend.  De heraanleg van het speelpleintje achter De Boomhut is gerealiseerd.  De herinvulling van de sites van roterij Devos en CET-motoren bieden bijzondere kansen.  Zo wordt wonen in het groen mogelijk gemaakt.  Ook de feestweide 'De Gulle' en het 'Kerkputje' zullen worden verfraaid.  Het groen Lint Gullegem willen we verbeteren door het verbreden van het fietspad noordelijke oever tussen de Peperstraat en de Beekstraat en het verharden van het gedeelte tussen de Beekstraat en de Heulestraat. Dit laatste deel tussen de Beekstraat en de Heulestraat werd ondertussen gerealiseerd. - het Provinciedomein Bergelen is bijzonder in de regio.  De uitvoering van het beheersplan gebeurt door de provincie.  Momenteel loopt een openbaar onderzoek voor de plannen rond de aanpak van de gebouwen. Voor de uitwerking van het speelbos verkreeg de Provincie al een bouwvergunning. De aanlsuiting van de fietsroute langs de zuidelijke kant van het provinciaal domein Bergelen en de verbinding naar de Schuttershoflaan zijn concrete acties in het kader van de Heerlijke Heulebeek. Zo ook de uitbreiding van het domein. - Voor de kern van Moorsele zijn twee projecten van belang: het Groen Lint Moorsele (tussen de Overheulestraat en de Ledegemstraat) werd al gerealiseerd en op termijn de Groene Slinger (de herbestemming van de ontginningsputten, parallel met de autosnelweg).  Door de gelijktijdige ontwikkeling van het project van de Heerlijke Heulebeek en Groen Lint Moorsele zitten de principes er volledig in verwerkt. - De open ruimte ten westen van Moorsele - bij het vliegveld - is bijzonder groot en biedt vele mogelijkheden.  Een langetermijnvisie voor dit gebied blijft een open vraagstuk en dient mede te worden bepaald door de hogere overheid.  Op korte termijn wil de gemeente Wevelgem de verbinding met de  oude spoorwegbedding Roeselare-Menen realiseren.  Zo zal de Heulebeekfietsroute aansluiten op het recreatief fietsknooppuntennetwerk van de Leiestreek. Vanuit een globale visie zullen we werken aan de Heulebeek.  Zo gaan we er stap voor stap op vooruit.  Een aantal projecten kan de gemeente zelf aanpakken, andere moeten via de hogere overheden gebeuren.  Voor de uitvoering van het project Heerlijke Heulebeek gaan we daarom ook op zoek naar middelen bij de provincie, het Vlaamse Gewest en Europa.

Actietabel 

De actietabel werd na de infovergadering van 30 juni 2012 geüpdatet en wordt momenteel opnieuw bekeken. De laatste versie van na 30 juni vindt u hier: .

Voor verdere info over dit project of bij interesse om mee te werken in de gemeentelijke werkgroep, neem gerust contact op met het gemeentebestuur via groen@wevelgem.be of tel. 056 43 34 61.