Heerlijke Heulebeek

De Heulebeek als blauwe en groene ader door Moorsele en Gullegem

De Heulebeek slingert door de deelgemeenten Gullegem en Moorsele en is - net als de Leievallei - een belangrijke beekvallei voor Wevelgem.  Het gemeentebestuur wil werken aan het imago en de beleving van deze beek.  Waar de Heulebeek in het verleden werd weggestopt, willen we de beek en de vallei nu herwaarderen en toegankelijk maken
Daarom zette het gemeentebestuur in 2008 en in samenwerking met Kortrijk, Kuurne, de intercommunale Leiedal, de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest de schouders onder het project 'Heerlijke Heulebeek'.  Het eindrapport Heerlijke Heulebeek (2009) verwoordt de visie op de Heulebeek als blauwgroene ader door Moorsele en Gullegem.

 

Actualisatie Heerlijke Heulebeek - 2024

Op 14 september 2023 besliste de gemeenteraad om de visie van Heerlijke Heulebeek uit 2009 te actualiseren. Heel wat acties uit deze visie zijn inmiddels gerealiseerd (Groen Lint Moorsele en Gullegem, Provinciaal domein Bergelen...) of zijn in uitvoering (centrumvernieuwing Gullegem). Voor een viertal gebieden is de visie niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd (bv. Heulebeekvallei ten westen en ten oosten van Moorsele, site cyclocross Gullegem, verbinding Gullegem centrum en Bergelen).

Met de nieuwe (klimaat)uitdagingen waarvoor de gemeente staat, wil men de visie voor deze 4 deelgebieden herzien en laten samengaan met nieuwe acties op het terrein. De actualisatie gebeurt in samenwerking met de intercommunale Leiedal en met steun van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

 

Inspraak

De gemeente wenst ook beroep te doen op geïnteresseerde burgers en/of vertegenwoordigers van verenigingen/adviesraden om mee te denken over de toekomst van de 4 deelgebieden. 

Op zaterdagvoormiddag 18 mei wordt daarom een terreinbezoek (per fiets) georganiseerd. 

Het doel is om de problematieken en ambities voor deze deelgebieden scherp te stellen. De voormiddag wordt afgesloten met een hapje en drankje. 

Heb je interesse om hier aan deel te nemen, aarzel niet om je hier aan te melden. 
Begin mei word je dan verder geïnformeerd over deze activiteit.

Plannetje van het gebied rond de Heulebeek

Traject Heerlijke Heulebeek - 2008

Participatie

Bij de opmaak van het eindrapport werd ook de inspraak van de bevolking meegenomen.  In totaal werden 3 infomomenten georganiseerd en deze werden bijgewoond door bijna 300 personen (uit diverse verenigingen).  Een dertigtal mensen heeft zich bovendien ingeschreven om dit project vanuit de gemeentelijke werkgroep van dichtbij verder op te volgen. 

Vier sleutelkwesties

Inhoudelijk werden volgende sleutelkwesties gedefinieerd:

 • Ten eerste is het duidelijk dat de waterkwaliteit verder moet verbeteren.
 • Ten tweede is het een geïntegreerd project.  Dit betekent dat bijzondere aandacht gaat naar diverse domeinen, zoals natuur en ecologie, landbouw, recreatie, wonen, landschap, integraal waterbeleid, erfgoed....
 • Ten derde is de waterberging van de beek bestudeerd.  Daar waar vroeger alle energie is gegaan naar studies over een groot nieuw bufferbekken in Moorsele, wordt nu gekozen om in het centrum van de gemeente Moorsele het overstromingsgevaar te beperken. Daarom worden in het project Groen Lint Moorsele bijvoorbeeld keerwanden voorzien.  Ook wordt voorzien om de beek her en der te hermeanderen, en zo het water meer ruimte te geven.
 • Ten vierde is het de bedoeling dat er op termijn langs het ganse traject van de beek gewandeld en gefietst kan worden, en dit van Moorsele tot in Kuurne.  Belangrijk is de beveiliging van de oversteekpunten van deze nieuwe wandel- en fietsroute.
   

Vijf gebieden

Het ambitieuze eindrapport 'Heerlijke Heulebeek' schetst voor heel wat toekomstige Moorseelse en Gullegemse projecten de ambitie.  Een aantal van deze projecten werd inmiddels reeds uitgevoerd met eigen middelen of met provinciale, Vlaamse of Europese middelen. Hierna kort enkele projecten per deelgebied van oost naar west:

 • De open ruimte tussen Gullegem en Heule willen we verder verfraaien tot een parklandschap.  Dit kan door hermeandering van de beek (via het Vlaamse Gewest) en het doortrekken van de fietsroute tussen de Heulestraat (via het Groen Lint Gullegem) en de Europalaan.
 • In het centrum van Gullegem blijft de Heulebeek beeldbepalend. De heraanleg van het speelpleintje achter De Boomhut is gerealiseerd. De herinvulling van de sites van roterij Devos en CET-motoren bieden bijzondere kansen.  Zo wordt wonen in het groen mogelijk gemaakt.  Ook de feestweide 'De Gulle' en het 'Kerkputje' zullen worden verfraaid.  Het groen Lint Gullegem willen we verbeteren door het verbreden van het fietspad noordelijke oever tussen de Peperstraat en de Beekstraat en het verharden van het gedeelte tussen de Beekstraat en de Heulestraat. Dit laatste deel tussen de Beekstraat en de Heulestraat werd ondertussen gerealiseerd.
 • het provinciedomein Bergelen is bijzonder in de regio. De uitvoering van het beheersplan gebeurt door de provincie. Momenteel loopt een openbaar onderzoek voor de plannen rond de aanpak van de gebouwen. Voor de uitwerking van het speelbos verkreeg de Provincie al een bouwvergunning. De aanlsuiting van de fietsroute langs de zuidelijke kant van het provinciaal domein Bergelen en de verbinding naar de Schuttershoflaan zijn concrete acties in het kader van de Heerlijke Heulebeek. Zo ook de uitbreiding van het domein.
 • Voor de kern van Moorsele zijn twee projecten van belang: het Groen Lint Moorsele (tussen de Overheulestraat en de Ledegemstraat) werd al gerealiseerd en op termijn de Groene Slinger (de herbestemming van de ontginningsputten, parallel met de autosnelweg). Door de gelijktijdige ontwikkeling van het project van de Heerlijke Heulebeek en Groen Lint Moorsele zitten de principes er volledig in verwerkt.
 • De open ruimte ten westen van Moorsele - bij het vliegveld - is bijzonder groot en biedt vele mogelijkheden. Een langetermijnvisie voor dit gebied blijft een open vraagstuk en dient mede te worden bepaald door de hogere overheid. Op korte termijn wil de gemeente Wevelgem de verbinding met de  oude spoorwegbedding Roeselare-Menen realiseren. Zo zal de Heulebeekfietsroute aansluiten op het recreatief fietsknooppuntennetwerk van de Leiestreek.
   

Verdere info over dit project is te verkrijgen via groenenklimaat@wevelgem.be of tel. 056 43 34 61.