Bermbeheer

bermbeheer

Bermbeheer

Bermen en taluds liggen als groene linten langs wegen en waterlopen.  Ondanks hun beperkte breedte vertegenwoordigen ze een aanzienlijk areaal.  Het is dan ook niet te verwonderen dat ze tal van functies vervullen.  Zo hebben ze een verkeerstechnische, ecologische, landschappelijke en recreatieve betekenis. In Wevelgem vinden  we ± 62 km wegbermen langs wegen.De gemeente streeft naar een duurzaam beheer van de bermen en taluds zodat ze hun diverse functies optimaal kunnen (blijven) vervullen. Het beheer moet aantrekkelijke, bloemenrijke bermen opleveren. Langs deze bermen kunnen planten en dieren zich vlot verspreiden en is  het voor de mens aangenaam wandelen of fietsen.  Daarbij gaat voldoende aandacht naar verkeersveiligheid en -comfort.

Bij het beheer van de bermen moet de gemeente zich houden aan het Vlaams Bermbesluit van 27 juni 1984.

Wegbermen langs openbare wegen mogen volgens dit decreet niet met gif worden bespoten en mogen slechts tweemaal per jaar worden gemaaid.  Dit mag een eerste keer na 15 juni en een tweede keer na 15 september.  Het maaisel dient bovendien afgevoerd te worden. Voor de verkeersveiligheid kan van dit decreet worden afgeweken.