Bezwaarschrift belastingen

Wanneer je als belastingplichtige niet akkoord gaat met het je toegestuurde gemeentelijke aanslagbiljet, kan je bezwaar aantekenen tegen de heffing door middel van een gemotiveerd bezwaarschrift.

Hoe?

Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden en wordt geadresseerd aan het college van burgemeester en schepenen, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem.

Download hiervoor het standaardformulier.

Wat vermeld je in het bezwaar?
  • naam en adres van de belastingplichtige
  • soort belasting, dienstjaar en kohierartikel
  • motivatie van het bezwaarschrift met bewijsstukken
  • hoorzitting: als je gehoord wilt worden, dan moet je dit uitdrukkelijk vermelden in het bezwaarschrift
  • datum en handtekening
Wanneer indienen?

Het bezwaar moet ingediend worden binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Bij contante belastingen begint de bezwaartermijn te lopen vanaf het ogenblik van de contante inning. 

Verder verloop van de procedure

Hoorzitting

Bij de wens tot hoorzitting, zal het college van burgemeester en schepenen de datum van de hoorzitting meedelen, evenals de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd kan worden. 

Tijdens de hoorzitting kan je dan jouw argumenten uiteenzetten.

Beslissing college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het bezwaar. Deze beslissing wordt je aangetekend toegezonden. 

Beroepsprocedure

Tegen deze beslissing kan je beroep aantekenen. De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn ingediend is, is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk. 

Het beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg in Brugge.