Uittreksel uit het strafregister (Bewijs van goed zedelijk gedrag)

Er bestaan 3 verschillende modellen van een uittreksel uit het strafregister, al naargelang waarvoor je het uittreksel nodig hebt.

Model 595

Op een uittreksel uit het strafregister model 595 staan de veroordelingen vermeld die een burger opliep. Dit uittreksel moet dienen voor het uitoefenen van een activiteit die niet onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Model 596.1

Op een uittreksel uit het strafregister model 596.1 staan naast de veroordelingen die voorkomen op een model 595 ook nog specifieke straffen die opgelopen werden.  Dit model wordt gevraagd om bepaalde beroepen/activiteiten uit te oefenen.

Model 596.2

Op een uittreksel uit het strafregister model 596.2 staan de veroordelingen vermeld die een burger opliep. Dit uittreksel moet dienen voor het uitoefenen van een activiteit die wel onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

 

Voorwaarden

Je vraagt het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Er zijn wel enkele uitzonderingen.  Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als het uittreksel bestemd is voor het buitenland
  • als buitenlander, voor de periode van je verblijf in België
  • als je een aanvraag doet in hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).
Wat moet je meenemen?

Breng je identiteitskaart mee indien je een aanvraag doet aan het loket Burgerzaken.