Huishoudelijk reglement De Zwemkom

Algemeen

 1. Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne van het zwembad te verzekeren met als doel iedereen een optimaal zwemplezier te garanderen. Iedereen die de accommodatie betreedt gaat ermee akkoord om alle aanwijzingen en voorschriften omschreven in het reglement op te volgen. De bezoeker verbindt zich er ook toe om alle aanwijzingen en richtlijnen die mondeling meegedeeld worden door het toezichthoudend en reddend personeel strikt op te volgen.
 2. In geval van overmacht kan het zwembad of een deel er van op elk moment gesloten worden. De gemeente of haar personeel kunnen op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de ontruiming/evacuatie van het gebouw om welke reden dan ook. Ook kan omwille van overbevolking, veiligheidsmaatregelen, ongeval, technisch defect e.a. de tijdsduur beperkt worden. Enige vorm van compensatie of terugbetaling is bijgevolg uitgesloten.
 3. Het bezoek aan het zwembad gebeurt op eigen risico. De gemeente of haar personeel personeel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, diefstal en beschadigingen van eigendommen van bezoekers, noch in het gebouw noch op de parking of omgeving.
 4. Het zwembadgebouw is een openbare plaats waar een algemeen rookverbod geldt.
 5. Dieren zijn in het zwembadgebouw niet toegelaten, met uitzondering van een assistentiehond voor personen met een handicap. De assistentiehond kan de persoon begeleiden tot in de cafetaria en in de geschoeide zone. Toegang tot de kleedkamers en zwemhal blijft verboden voor dieren.

Openingsuren en toegang

 1. De openingsuren, sluitingsdagen en tarieven, vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen, kan je terugvinden aan de inkomdeur of in de inkomhal van het zwembadgebouw, op de gemeentelijke website of kunnen opgevraagd worden op de sportdienst. Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende sluitingsdagen vastleggen. Deze worden tijdig gecommuniceerd, onder meer via de gemeentelijke website en de infokrant. 
 2. Elke bader moet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs en dit op verzoek van het personeel kunnen voorleggen. Toegangsbewijzen zijn niet terugbetaalbaar. De abonnementskaarten zijn strikt persoonlijk. Afgeleverde abonnementen worden niet terugbetaald, tenzij een doktersvoorschrift  voorgelegd kan worden voor de resterende duur van het abonnement. De aankoop van een ticket, beurtenkaart of abonnementskaarten geeft toegang tot het zwembad volgens de aangegeven openingsuren en via de automatische toegangscontrole. Aankoop hiervan kan via het onthaal, op de aangegeven openingsuren, via de automatische kiosk of online via de gemeentelijke website.
 3. Vanaf 30 minuten voor sluitingstijd worden er geen nieuwe baders in het zwembad meer toegelaten. 
 4. Kinderen jonger dan 10 jaar moeten steeds vergezeld worden door een meerderjarige (18+) in zwemkledij die permanent actief toezicht houdt.
 5. Een georganiseerde groep (vanaf 10 zwemmers) moet op voorhand een groepsreservatie aanvragen via de sportdienst. Elke georganiseerde groep dient te worden begeleid door een verantwoordelijke (18+) in zwemkledij. Per 20 zwemmers (0-16 jaar) is er minstens 1 begeleider aanwezig.
 6.  Personen die zich vermoedelijk onder invloed van alcohol en/of drugs bevinden, zullen de toegang tot het zwembad ontzegd worden.
 7.  5 minuten voor sluitingstijd wordt er in het bad afgefloten en moet de zwemhal verlaten worden. Ten laatste 30 minuten na sluitingstijd moet de omkleedhal verlaten worden.

Kleedruimtes en lockers

 1. Je wordt verzocht de schoenen uit te doen op de daarvoor voorziene zitbank in de kleedkamergang.
 2. Het is enkel toegestaan zich om te kleden in de voorziene kleedcabines.
 3. Tijdens gebruik worden de deuren van de cabine gesloten en enkel omkleden is toegestaan in de cabines. Het gebruik is beperkt tot de strikt noodzakelijke tijd voor het omkleden. Er mag geen kledij, voorwerpen of afval achtergelaten worden.
 4. De groepskleedkamers zijn er enkel voor scholen en erkende groepen of reservaties.
 5. Tijdens publieksuren zijn de familiekamers, babycabines en cabine voor personen met een beperking enkel voorbestemd voor respectievelijk families, gezinnen met baby’s of personen met een beperking.
 6. Kleren en accessoires worden opgeborgen in de voorziene lockers. Er is een muntstuk van 1 euro nodig om de locker af te sluiten. Bij verlies of schade van het armbandje met sleutel van de locker is een vergoeding van 20 euro verschuldigd.
 7. Fietshelmen, buggy’s, … ander groot materiaal kunnen in de lockers van de inkomhal worden opgeborgen.
 8. Het is niet toegestaan om materiaal in de lockers op slot achter te laten buiten de zwembeurt. 
 9. De kleedkamer verlaten via de natte zone (kant zwembad) mag enkel blootvoets of met speciale zwemschoenen voor kinderen.

Zwemkledij en zwemmateriaal

Huishoudelijk reglement De Zwemkom (voorlopig jan 2021)

1. Het is verplicht zwemkledij te dragen in De Zwemkom vanaf het verlaten van de kleedkamer. Onder zwemkledij wordt verstaan:

 • Voor heren: een zwembroek, aansluitende zwemshort die niet onder de knie komt of wetsuit.
 • Voor dames: een badpak, bikini of wetsuit.
 • Voor kinderen (-6 jaar) worden ook zwemshirts toegelaten.
 • Alle andere vormen van kledij zoals lange zwemshorts, boxershorts, t-shirts, kleedjes, boerkini’s, doeken,… worden niet toegelaten omwille van hygiënische redenen. Een string, monokini of andere aanstootgevende kledij is niet toegestaan.
 • Uitzonderingen worden enkel toegestaan om medische of sporttechnische redenen.

2. Baby’s en peuters zijn verplicht een zwempamper te dragen zolang ze niet zindelijk zijn.
3. Een badmuts is niet verplicht, aan personen met lange haren wordt gevraagd om de haren samen te binden. Andere vormen van hoofddeksels worden niet toegelaten.
4. Duikflessen, duikringen en loodgordels worden enkel toegestaan aan duikclubs tijdens de aan hen toegewezen uren.
5. Zwemgordels, zwembandjes, pullboys en plankjes staan ter beschikking van de baders. Deze worden na gebruik terug bezorgd op de bestemde plaats.
6. (Drijf)materiaal (luchtmatrassen, banden ed.) dat niet noodzakelijk is voor de veiligheid wordt niet toegelaten.
7. Enkel strandballen worden toegelaten (geen softballen, plastieken ballen etc), maar niet tijdens het baantjeszwemmen. 

Veiligheid

 1. Niemand mag het water betreden wanneer er geen redders aanwezig zijn.
 2. De aanwezigheid van redders ontslaat de bader niet van zijn eigen verantwoordelijkheid of die ten aanzien van derden.
 3. Personen die niet kunnen zwemmen mogen zich enkel met hulpmiddelen (bandjes/gordel) in het ondiepe en het diepe gedeelte van het grote bad begeven onder toezicht van een meerderjarige die wel kan zwemmen.
 4. Personen met gezondheidsproblemen (hartpatiënten, diabetes, epilepsie,…) melden dit aan de redders vooraleer ze het water  betreden. Het dragen van een herkenbare badmuts is hierbij aangeraden.
 5. De lift voor mindervaliden mag enkel bediend worden door bevoegd personeel. Gelieve zich hiervoor te wenden tot de redders.
 6. De extra aanwijzingen in het zwembad zelf (zoals bij de glijbaan, recreatiezone,…) moeten strikt opgevolgd worden.

Gedrag en hygiëne

1. In de zwemhal is het verboden:

 • Andere personen lastigvallen of opzettelijk hinderen
 • Lopen rond het bad of in de kleedkamers
 • Elkaar duwen of onder duwen
 • Achterwaarts van de boord of blok te springen.
 • Overdreven luidruchtig zijn
 • Duiken in ondiep water
 • Gevaarlijk spelen
 • Reddingsmateriaal zonder noodzaak verplaatsen of aanraken
 • Geluidsapparatuur mee brengen, fotograferen of filmen in de zwemhal of de kleedkamers.
 • Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen mee brengen
 • Beschadigingen aanbrengen (bv door geschrift)
 • Zonder toestemming directe publicaties afficheren
 • Deze opsomming is niet beperkend. In geval van betwisting oordeelt het diensthoofd Sport of vervanger.


2. Het nemen van een douche voor de zwemhal wordt betreden, is verplicht. Het zwembad wordt betreden via het voorziene
voetbad.
3. Het is verboden om drinken, eten en kauwgum te consumeren in de zwemhal en de omkleedruimtes. Uitzondering wordt gemaakt
voor sportzwemmers voor water in herbruikbare flessen.
4. Gevonden voorwerpen worden afgegeven aan het personeel.
5. Op signaal van de redder moet iedereen het zwembad onmiddellijk verlaten.

Private zwemlessen

1. Het geven van private zwemlessen is enkel toegestaan met een lesgeverspas tijdens de daarvoor voorziene momenten. De
procedure voor het aanvragen van de lesgeverspas en de bijhorende modaliteiten zijn te verkrijgen op de sportdienst of vind
je op de gemeentelijke website. Personen die familieleden occasioneel en zonder vergoeding leren zwemmen, zijn niet onderworpen
aan deze vereiste.
2. Het geven van private zwemles zonder voorafgaandelijke toestemming van de sportdienst is niet toegestaan.

Waardevolle tips

1. Laat geld, sieraden en waardevolle voorwaarden thuis of berg ze op in de lockers.
2. Bepaalde baden zijn soms voorbehouden voor zwemgroepen, reservaties,… of niet beschikbaar omwille van veiligheidsoverwegingen.
Informeer u bij de sportdienst voor de gewenste inlichtingen.

Sancties bij niet naleven van het huishoudelijk reglement en klachtenbehandeling

1. Het niet naleven van om het even welke richtlijn kan aanleiding geven tot de onmiddellijke ontzegging door het zwembadpersoneel. Bij deze maatregel wordt het inkomgeld niet terug betaald. Desgevallend kan de politie opgeroepen worden.
2. Weigeringen van de toegang voor langer dan één dag of opschorten van abonnementen zullen door het college van burgemeester en schepenen worden bepaald.
3. Het zwembadpersoneel heeft het recht om elke persoon die een gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van de
aanwezigen of die gedrag vertoont die niet strookt met de goede zeden de toegang te verbieden (vb. dronkenschap, besmettelijke huid- en andere ziekten of niet geheel wonden, ordeverstoring, niet naleving reglement, e.d.).
4. Wie schade aanbrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld.
5. Klachten mogen aan het diensthoofd van de sportdienst bezorgd worden via sportdienst@wevelgem.be.
6. In alle onvoorziene gevallen beslist het college van burgemeester en schepenen.

Camerabewaking

1. Als bezoeker van het zwembad van Wevelgem word je gefilmd volgens de afspraken voorzien in de Belgische wetgeving. Door
het betreden van het zwembad, geef je toestemming om gefilmd te worden. Deze beelden worden enkel gebruikt om de veiligheid en orde te bewaken.
2. De zwemhal is voorzien van een drenkelingensysteem. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van camera’s, maar deze kunnen geen
beelden opnemen of personen in beeld weergeven.