Straten genoemd naar een gebeurtenis of locatie in Wevelgem

Artoisstraat

Vroeger heette deze  straat de Groenestraet: het was een grasweg die tussen de velden liep. De eerste huizen moeten barakken geweest zijn want men noemde ze de Artois-Brakken. Rond 1880 werd een eerste rij woningen gebouwd op korte afstand van de grote baan. Intussen had het gehucht de naam Artoishoek gekregen. Het is niet gekend wat de link met Artois is.  

Brouwerijstraat

Deze straat droeg vroeger de naam van Waterstraet. Ze werd nadien opgenomen in de Wezelhoek en heet nu de Brouwerijstraat aangezien de er een brouwerij opgericht werd op het einde van de vorige eeuw.

Brugstraat

De Brugstraat is het eerste deel van het Brugge straetjen dat vele jaren geleden onze mensen leidde naar Gullegem en dan verderop in de richting van de stad Brugge.   

Cultuurpad

De naam cultuurpad werd voorgesteld omdat het een vlotte en korte benaming is. De straat bestaat sinds 2007.          

Ezelstraat

In het noordelijk gedeelte van onze gemeente liep er van oudtijds een baan komende van de Menense grens naar de molen Vanbutsele en dan verderop naar de grens van Bissegem. Langs die baan werd er heel wat graan naar de molen gebracht, dat nadien als meel weer huiswaarts gevoerd werd. Dit karweitje werd veelal door ezels uitgevoerd. Vandaar de naam Ezelstraat.      

Fabriekstraat

Vroeger was deze straat slechts een wegel die gebruikt werd om zich van de Kortrijkstraat naar de heerlijkheid ter Elst te geven. Op de hoek van die wegel werden er twee grote vlasmagazijnen opgericht waar het vlas ook bewerkt werd. Daardoor kreeg de weg de naam van Fabriekstraat. Het is slechts na de eerste wereldoorlog dat er woningen langs die straat gebouwd werden.      

Gaverstraat

Met gavers verstaat men wieden die bij overvloedige regens onder water staan. Deze overstromingen  werden bestreden door drainering en door een betere waterafvoer. In de nabijheid van de hoeve van Joris Hanssens zijn er landerijen die de naam van Gavers verkregen. De straat die naar de hoeve loopt heet nu de Gaverstraat.  

Goudbergstraat

De Goudbergstraat ontstond bij de verkaveling van gronden die behoorden tot het Kloosterhof. De eerste huizen werden er gebouwd in 1928. Die weg liep eerst van de Lauwestraat tot aan de Kloosterstraat, maar bij de uitbreiding van de agglomeratie werd zij in 1959 verlengd tot aan de Artoisstraat.  De Goudbergstraat heeft haar naam ontleend aan de Guldenbergabdij.

Guldensporenstraat

De naam van de weg is geadeld: de Guldensproenstraat, zo genoemd zowel om de naam van de herberg de Spore te behouden als ter herinnering aan de Guldensporenslag.  

Handboogstraat

Van de Brugstraat liep er naar de herberg de Roodbaard een smal wegeltje dat aangetekend staat als het Kwaed wegelken. In de volksmond heette het ook Kabaatjes wegelken. Honder jaar geleden stond er langs dit wegeltje een rij van vier huizen die er nog te vinden is. Vlak tegenover die weg werd er in de Brugstraat een herberg geopend met als uithangbord de Handboog. Vandaar dat het Kwaed wegelken in Handbogostraat herdoopt werd.              

Hellestraat

Men heeft gepoogd aan de akeligheid van de naam Hellenhoek een einde te stellen door hem te vervangen door Ellenhoek, daarbij doelend op de el, een oude lengtemaat. Die naamverwisseling hield geen stand en met reden.

Hoge Posthoornstraat

De Posthoornhoek verkreeg zijn naam van de oude herberg en brouwerij de Posthoorn, een mooie naam voor een herberg waar de postkoetsen halt hielden. Toen de namen van de gehuchten van de kaart geschrapt werden, kregen wij een Hoge- en een Lage Posthoornstraat. De grond van de Hoge Posthoornstraat ligt zichtbaar hoger dan die van haar naamgenote.  

Hoogstraat

Tussen het Brugge straetjen en de Groote Moorseele straet liep er eertijds een Merktweg die nu de naam Hoogstraat draagt. De bewoners van het noord-oostelijk gedeelte van onze gemeente konden langsdaar de baan Kortrijk-Menen bereiken om dan verder naar de Menense markt te gaan. Om deze Merktweg een meer specifieke naam te geven werd hij de Hoogweg, later de Hoogstraat genoemd. Hij ligt inderdaad, gezien van de Grote Markt, op een hoogte en vormt een tegenstelling met de Lagestraat.         

Kapellestraat

De Kapellestraat verdient haar naam om twee redenen. Ten eerste loopt er van uit die straat een voetwegeltje dat naar de Koortskapel leidt en dat de naam droeg van Koorts Capelle wegelken. Ten tweede is er in die straat een volkskapel waar eertijds bij de grote H. Sacramentsprocessie halt gehouden werd.     

Kijkuitstraat    

Vroeger lag er op het kruispunt van de oude Kruyshoek straet en de Groote Moorseele straet een herberg den Kieckut gelegen was. Vanuit deze herberg had men een goed zicht of een kijkuit, aangezien gans het omliggende nog onbebouwd was.      

Kloosterstraat

De Kloosterstraat is een van Wevelgems oudste straten. Zij was vroeger een dreef die leidde naar de abdij van O.L.Vr. van de Guldenberg. Vandaar de naam Abdijdreve of Cloosterdreve.    

Koningstraat

Een kronkelende landelijke weg, lopende van de Kruisstraat tot aan de Normandiëstraat, moest nog vereerd worden met een eigen naam. Namen toekennen gaat niet altijd gemakkelijk. Gelukkig is er daar een weinig bekende beek, waarvan het water naar Menen vloeit in de omgeving van de oude herberg “de Drie Koningen”. Daardoor heet de waterloop de Driekoningenbeek.  

Kozakstraat

Vroeger was er een veldwegje dat begon aan de Kloosterstraat, het liep door de huidige Schoolstraat, dwarste de Lauwestraat en liep kronkelend voort in de richting van de herberg de Kozak. Dit was het Kozak wegelken.

Ten zuiden van genoemde herberg liep het wegeltje naar het gehucht de Vier Werelds, zo genoemd naar de herberg met dezelfde naam, dan overstak het de Guldensporenstraat om tussen de velden naar de beide Vollanders te lopen en verderop naar Bissegem. Deze weg droeg de naam van Vollander wegelken.

Die twee wegeltjes hebben de richting bepaald van de nu bestaande Kozakstraat waarin bieden gedeeltelijk werden opgenomen.    

Lagestraat

Deze straat heeft de twee Kweken van elkaar gescheiden. Beschouwde van uit het centrum van onze gemeente ligt zij in de laagte en werd daarom de Leegweg genoemd, nu de Lagestraat.     

Leiestraat

Tot na de eerste wereldoorlog behield deze straat haar oude naam van de Kalverijkweg, waarvan het eerste deel reeds de Lauwestraat geworden was. Vroeger stond er langs onze Leiestraat een hoeve met een Kalverwee en met een stuk land die de Kalverick heette. De naam Kalverijkweg stond dus wel in verband met de kweek van jonge runderen. Uit die hoeve ontstonden de eerste huizen van de oude Kalverijkweg. Deze naam kon onze moderne mensen niet langer bekoren; daarom werd hij vervangen door Leiestraat, een straat gelegen dicht bij de Leie.   

Marktstraat

De oude Merkt straet was een landelijke maar belangrijke weg, die van de Kijkuithoek tot aan de Posthoornhoek liep en waarlangs onze inwoners zich naar de markt van Menen begaven.   

Marremstraat

Het Goet te Marrem is een van onze oudste heerlijkheden vermits het reeds bekend is sedert 1402. De hoeve van deze heerlijkheid lag langs de oude Rousselaere straet, maar bij de bouw van de huidige Roeselarestraat werd zij met deze laatste verbonden door een nieuwe weg. Het is deze weg, samen met het verste deel van de oude Rousselaere straet, die nu de naam van Marremstraat draagt.      

Moerstraat

Het oude Moer wegelken verbond vroeger de Veldstraat met het Vyncke wegelken. Het liep langs de Moere, een moerassige grond waar men nog een oude watering vindt. De naam Moerstraat werd nu verleend aan een weg die loopt van de Roeselarestraat naar de Vinkestraat met een vertakking naar de Reutelstraat.   

Molenstraat

De molen die toebehoorde aan Albert Vanbutsele is onze enige windmolen die de stormen van de tijd weerstaan heeft en hij is het enige geklasseerd monument van onze gemeente. Men noemt hem de Witte Molen.      

Moraviëstraat

Tussen ’t Goet te Langheschuere, ook ’t Goet ten Heede genoemd, een heerlijkheid bekend sedert de 15e eeuw en een andere hoeve die de naam het Haenekot droeg, liep een eenzame weg naar de Leie. Nabij de rivier, maar op grondgebied van Bissegem, bevond zich de herberg “In Moravië”. Moravië is eigenlijk een streek in Tsjechoslovakije. Toen de bedoelde weg enige jaren geleden een naam moest krijgen werd hij de Moraviëstraat genoemd.

Nachtegaalstraat

Deze straat doorloopt het gehucht dat vroeger de patathoek genoemd werd. Een naam die maar van weinig spitsvondigheid getuigt bij het kiezen van plaatsnamen. Het oudste huis van deze straat dateert van 1909. Na de eerste wereldoorlog werd er een herberg gebouwd op de hoek van deze straat met de Roeselarestraat. De vogelminnende eigenaar betitelde zijn herberg de Nachtegaal. Vandaar de naam Nachtegaalstraat.      

Neerbeekstraat

Tijdens de eerste wereldoorlog hadden de Duitsers een bouwpark en een pionierspark opgericht in de nabijheid van de spoorwegloskaai. Enkele barakken van die parken werden onmiddellijk na de oorlog ingenomen en ander werden inderhaast opgebouwd om gebruikt te worden als voorlopige woningen. De omgeving van die barakken kreeg algauw de naam van Alberplaats, dit ter ere van onze roemrijke vorst, koning Albert. Ondertussen is de Albertplaats de Neerbeekstraat geworden.   

Nieuwe Markt

De nieuwe marktplaats dankt haar ontstaan aan het oude complex van de Tramstatie. In 1908 immers werd een buurtspoorweg aangelegd naar Gullegem en verderop naar Izegem. Voor de trams werd een grote stelplaats gebouwd, van waaruit zij de Gullegemstraat konden bereiken.

Die buurtspoorweg kende geen gunstig bestaan en werd afgeschaft in 1937. De gebouwen werden overgenomen door de gemeente. Intussen werden de marktkramers, die zich voorheen langs de baan Kortrijk-Menen opstelden, naar de Nieuwe Markt verwezen.    

Normandiëstraat

De naam van de Normandiëstraat werd verleend aan een nieuwe straat die op de H.-Theresiaparochie aangelegd werd in 1952, toen de bouwmaatschappij er een rij woningen liet oprichten. De heilige Theresia heeft haar leven doorgebracht in Normandië. Zo bedacht men dus de nieuwe straat met de naam van deze streek.      

Papestraat

Tot de eigendommen van de kerk behoorde destijds een stuk zaailand met een grootte van zes honderd vierkante meter dat gelegen was onder de heerlijkheid van Oyghem. Dit stuk land werd het stuk van de pastoors of het Papenstuck genoemd. Deze straat staat ook aangetekend als de Perredreve of de Perrestraat, wat laat vermoeden dat zij afgeboord was met perenbomen.

Perremeersstraat

De Perremeers was een zeer bekende meers (weide) gelegen langs weerzijden van de Gullegemstraat. Men kon hem bereiken langs de Perredreve, wat meteen de verklaring geeft van zijn naam. Door deze meers liep de Perremeersbeek. Deze ontstaat op de kruishoek en mondt uit in de Neerbeek.      

Reutelstraat

De Reutelstraat is een onderdeel van de oude Ryns akker straet. Zij verkreeg haar naam van de herberg de Rutelen of de Reutel die in de 17e en 18e eeuw gelegen was op het kruispunt van de Veldstraat en de Reutelstraat. Het is maar sedert de bouw van de Gullegemstraat dat de Nieuwe Reutel, nu de Reutelbloem, langs deze straat gelegen is. Enige zeer oude huisjes, gelegen op korte afstand van de Roeselarestraat, getuigen dat onze Reutelstraat sinds zeer lang bewoond was.

Reynsakkerstraat

De Reynsakkerstraat is een oude weg die van het centrum van de Kruishoek toegang verleende tot het Reynsakkerbos.       

Rivierstraat

Onze Rivierstraat loopt vanaf de Kortrijkstraat, over het gehucht de Zevenkoten, richting de Leie. De Zevenkoten is een benaming voor een groepje van zeven kleine woningen die getuigen van de hoge ouderdom van het gehucht.    

Roodbaardstraat

Ten noorden van de Albertstraat liep er in de vorige eeuwen een Kerk wegelken dat afdraaide naar de Kortrijkstraat. Langs dit wegje werden de herberg In den Roodbaard en de herberg In den nieuwen Roodbaard gebouwd. Na het leggen van de spoorbaan kreeg het wegje een vertakking in de richting van het goederenstation. Zo vormde zich een verbindingsweg tussen de Kortrijkstraat en het goederenstation, die nu de Roodbaardstraat genoemd wordt.    

Rootbeekstraat

Waarschijnlijk is deze straatnaam gebaseerd op het roten van vlas. Roten is het blootstellen van vlas aan water, opdat de vezels vrijkomen, die gebruikt worden in de textielindustrie.   

Roterijstraat

Reeds in de 17e eeuw stond er langs de oude Rousselaere straet een herberg de Rotput die naderhand de Rote werd. Het gehucht rond die herberg werd de Rotenhoek en was toen het meest bevolkte deel van de Rousselaere straet.      

Schoolstraat

Vroeger was deze straat een deel van het Kozak wegelken. Nu draagt ze de naam van Schoolstraat wegens de toegang die zij verleent naar de verscheidene afdelingen van een groot schoolcomplex.                   

Spoorwegstraat

Deze straat ligt dichtbij de spoorweg en zal vandaar waarschijnlijk gedoopt zijn tot Spoorwegstraat.   

Sportstraat

De sportstraat kwam tot stand in 1962 toen de bouwmaatschappij er eenendertig woningen liet oprichten. Haar naam dankt ze aan de nabijheid van het sportterrein.    

Stationsstraat

Deze straat ligt pal aan het station en zal hoogstwaarschijnlijk om die reden de naam Stationsstraat verkregen hebben.      

Vanneputstraat

Deze straat kreeg haar naam van een oude hofstede ''de Vanneput'' (een vanneken is een kleine wan die gebruikt werd bij het voederen van de dieren).  

Veldstraat

Deze straat verkreeg haar naam omdat ze tussen de velden loopt.     

Vinkestraat

De Vinkestraat trekt voorbij “de Vinke” maar is eigenlijk een deel van de oude Ezelstraat. De Vinkenhoek, beschouwd als de omgeving van de genoemde herberg, was honderd jaar geleden reeds goed bevolkt.    

Visserijstraat

De Pesscherie of Visserij is een van de oudste heerlijkheden van Wevelgem. Haar naam komt voor in documenten van de 13e eeuw. Ze ligt bij een bocht van de Leie die destijds goed geschikt was voor visvangst.      

Vollanderstraat

De Vollanderstraat, vroeger de Vollanderdreve genoemd, dankt haar naam aan het Vollander, een uitgestrekte heerlijkheid die bekend is sedert 1402. Het woord Vollander is afgeleid van “volle land” met de betekeins van een volwaardig of vruchtbaar land.

Vrijheidstraat

De naam vrijheidsstraat zinspeelt op haar ligging nabij “ ’t Vrije”, een herberg te Moorsele.      

Wallaysplein

Luc Wallays (Roeselare, 7 augustus 1961 - Roeselare, 5 maart 2013) was een Belgische profwielrenner en winnaar van de Ronde van de Aostavallei in 1983   

Weggevoerdenstraat

Benaming voor de 180.000 weggevoerde Belgische burgers die tijdens de eerste wereldoorlog voor de Duitsers dwangarbeid moesten verrichten    

Weverijstraat

In 1923 werd op het eind van de Leiestraat een weverij opgericht, die de grootste nijverheidsinrichting van onze gemeente werd. In de omgeving van deze weverij werden twee rijen woningen gebouwd, wat niet ging zonder het aanleggen van een nieuwe straat, die de naam Weverijstraat bekwam.    

Wezelstraat

De Wezelhoek ontleende zijn naam aan de zeer oude herberg In den Groenen Wezel, opgericht in 1723 en afgebroken in 1928.      

Wijnbergstraat

Deze naam moet ons niet zozeer verwonderen. Vroeger werden in Vlaanderen meer druiven geteeld dan nu het geval is. In de 15e eeuw was er in Wevelgem een stuk land dat den Wijngaert genoemd werd en wellicht bestaat er een verband tussen dat stuk land en de herberg de Wijnberg.