Klokkenluidersmelding

Gepubliceerd op Woensdag 28 december 2022

Procedure klokkenluidersmelding gemeente en OCMW Wevelgem

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Op deze webpagina lees je hoe je inbreuken bij gemeente en OCMW Wevelgem kan melden.

Interne melding bij entiteit

Het Bestuursdecreet regelt hoe je als melder een melding kan doen. Je kan je melding schriftelijk (via mail of via brief), telefonisch of fysiek richten aan de algemeen directeur.

Schriftelijke melding via brief

Als je je melding per brief wil versturen, dan richt je je brief aan de algemeen directeur. Je stuurt je brief naar volgend postadres en vermeldt ook duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is, door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren:

Algemeen directeur

Vanackerestraat 16

8560 Wevelgem

De brief wordt door de dienst Secretariaat niet geopend (dus evenmin ingescand), maar wordt rechtstreeks aan de algemeen directeur bezorgd.

Schriftelijke melding via mail

Je kan ook een melding per mail doen. (klokkenluider@wevelgem.be)

Telefonische melding

Je kan ook een telefonische melding doen. (056/433 410)

Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Fysieke ontmoeting

Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van je melding te bespreken.

Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Wat gebeurt er als je je melding aan een verkeerde persoon of de verkeerde instantie richt?

Je melding wordt zo snel mogelijk op een veilige manier doorgestuurd naar de algemeen directeur. De onbevoegde persoon of instantie brengt je hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Als de algemeen directeur vaststelt dat hij niet bevoegd is om de melding te onderzoeken, neemt hij opnieuw contact op met je om toestemming te vragen om de melding te mogen doorsturen naar de bevoegde organisatie of dienst voor verder onderzoek.

Externe melding bij Audit Vlaanderen

Heb je al een interne melding gedaan? Of meen je dat de inbreuk bij een interne melding niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat? Dan kun je ook een melding maken bij Audit Vlaanderen

Je kunt je melding (anoniem) aan Audit Vlaanderen bezorgen:

·         Per post: Havenlaan 88 bus 24, 1000 Brussel

·         Per e-mail: melding.audit@vlaanderen.be

·         Telefonisch: 02 553 45 55

Audit Vlaanderen kan beslissen om je melding niet in behandeling te nemen als:

·         de inbreuk van geringe betekenis is

·         de melding betrekking heeft op feiten die in een eerdere melding van jou als melder al zijn behandeld en de nieuwe melding geen nieuwe informatie van betekenis bevat

Verder verloop van je melding

Wat kan je verwachten nadat je je melding intern of extern hebt ingediend?

1.       Ontvangstmelding

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

·         je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding.

·         je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding.

·         het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt.

2.       Meer informatie over je melding

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde. Meer concreet:

·         Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.

·         Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.

·         Let wel: Audit Vlaanderen kan deze termijn van drie maanden verlengen tot maximaal zes maanden.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

 

Bij vragen kan u steeds terecht op het e-mailadres klokkenluider@wevelgem.be.