Woonplan: Leefbaar en betaalbaar wonen in Wevelgem

De Vlaamse wooncode duidt de gemeente aan als regisseur voor het woonbeleid. Het eerste woonplan van Wevelgem, uitgewerkt door de Intercommunale Leiedal in samenwerking met de woonraad, vormt het script en behelst drie delen: een grondige woonstudie, de woonvisie en het woonbeleidsplan 2009-2012. De rode draad is een goede dienstverlening, leefbaar én betaalbaar wonen. 

Loket ‘bouwen en wonen’

We willen dat onze inwoners met al hun vragen rond ‘bouwen en wonen’ aan één loket terecht kunnen, waar men op een efficiënte en klantvriendelijke manier wordt ontvangen. Om dit loket uit te bouwen zal het gemeentebestuur midden 2009 een woonconsulent aanwerven. Ook willen we binnen de regio onze ervaringen uitwisselen en gezamenlijk projecten opstarten in de schoot van het Wooncentrum Zuid-West-Vlaanderen. Om het woonbeleid mee vorm te geven zal de gemeentelijke woonraad verder als adviesraad worden uitgebouwd. Leden van de woonraad zullen worden uitgenodigd om samen te werken rond specifieke woonprojecten.

Woonprogrammatie

De gemeente evalueert jaarlijks de bestaande woningmarkt in de gemeente en het aanbod aan woningen dat in de nabije toekomst wordt verwacht. De woonprogrammatie is een lijst van projecten die op korte of langere termijn verwacht worden in Wevelgem. Bedoeling is vooral om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. De woonprogrammatie geeft een beeld of het voorziene aantal woningen aansluit bij de bestaande woonbehoefte. Daarnaast is ze nuttig om toekomstige projecten zowel naar woonvorm als ruimtelijk een kwalitatieve invulling te geven. De woonprogrammatie vindt u hier.

Leefbaar wonen

De regio en bij uitbreiding de provincie West-Vlaanderen scoren niet zo goed inzake de kwaliteit van de woningen. Nochtans heeft iedereen recht op een kwalitatief huis, in een mooie omgeving. Alhoewel er de laatste vijftien jaar een grote inhaalbeweging inzake comfort van de woningen is gebeurd, beschikken nog altijd honderden Wevelgemse woningen niet eens over klein comfort. Het is de ambitie om meer woningen te voorzien van bijvoorbeeld een badkamer, ingerichte keuken en/of CV. Daarom zal de renovatiepremie van de gemeente grondig worden geëvalueerd en bijgestuurd.

Ook bij de huurwoningen kan een fikse sprong voorwaarts worden gemaakt. Sociale huurwoningen blijken veelal voldoende kwalitatief. Toch moet ook het renovatieprogramma van de Vlashaard worden uitgevoerd. Private huurwoningen zijn daarentegen soms in erbarmelijke staat. Een campagne om eigenaars op hun plichten te wijzen, gekoppeld aan huisbezoeken wordt daarom vooropgesteld. Ook hier is het aangewezen de voordelen die het Sociaal Verhuurkantoor biedt te promoten.

Het is een taak van de lokale overheid te investeren in een kwaliteitsvolle omgeving  en goede voorzieningen. In nieuwe ontwikkelingen willen we via een stedenbouwkundige verordening woonkwaliteit en duurzaamheid stimuleren. Ook in enkele dichtbebouwde delen van onze gemeente is her en der werk aan de winkel. Om de blinde vlekken inzake groenvoorzieningen op te vullen worden nieuwe groenzones vooropgesteld in de Stationsomgeving (Wevelgem), langs de Heulebeek (Groen Lint Moorsele) en in de omgeving van het Schoonwater/Kleine Ieperstraat (Gullegem). Belangrijk wordt ook een goede visie op, en kwaliteitsvolle aanleg van de centra van de drie deelgemeenten.

Betaalbaar wonen

Wevelgem kent een hoog percentage eigenaars (80 %). In Wevelgem blijken vooral de bouwgronden en de appartementen aan de dure kant. De gemeente kan dus de prijs gunstig beïnvloeden door sneller, meer en ook kleinere kavels doordacht op de markt te laten brengen, om zo aan de stijgende vraag – onder meer een gevolg van de gezinsverdunning - te voldoen.

Voor zij die een woning kunnen en willen kopen, moet in het grond- en pandenbeleid prioritair aandacht gaan naar het op de markt brengen van leegstaande panden en onbebouwde percelen. Ook nieuwe projecten moeten vlotjes doorgang vinden. Enkele belangrijke inbreidingprojecten dienen zich aan, zoals in de stationsomgeving in Wevelgem, in het centrum van Gullegem en het project ‘De Zwaan’ in Moorsele. De Vlaamse overheid zet ons daarnaast aan om grote gebieden als ‘De Kleine Molen’ en ‘De Ijzerpoort’ te ontwikkelen.

De komende jaren willen we werk maken van de voorziene woonprogrammatie om zo in een gevarieerd woonaanbod dat inspeelt op de reële behoeften te voorzien. Deze woonprogrammatie geeft per project streefnormen weer inzake de woondichtheid, de woningtypes, de verhoudingen sociaal/private woningen en voorziet 25 % bescheiden woningen in private verkavelingen gelet op de stijgende behoefte aan kleinere en dus ook goedkopere woningen. Ook dient voldoende en gebundeld groen te worden voorzien, met als vooropgestelde norm 45 m² per woning in nieuwe projecten.

In Wevelgem is 20% van de bevolking aangewezen op de huurmarkt. De sociale huurmarkt garandeert betaalbare woningen. Echter, op de private huurmarkt staan de prijzen onder druk. Wevelgem wil daarom belangrijke impulsen geven aan eigenaars om via het Sociaal Verhuurkantoor een woning te verhuren en dus in ‘sociaal beheer’ te geven. Ook wordt een eventuele huursubsidie, aanvullend bij de Vlaamse huursubsidie, onderzocht.

Bijzondere doelgroepen

Voor enkele bijzondere doelgroepen moet een tandje bij worden gestoken:

Wevelgem is een jonge gemeente. Jonge mensen willen we in Wevelgem houden. Daarom wil de gemeente nagaan of het haalbaar en effectief kan zijn om een premiebeleid te voeren, specifiek ten aanzien van deze doelgroep. Voor deze doelgroep zijn ook de sociale kavels, sociale koopwoningen en leningen aan sociale voorwaarden belangrijk.

Ouderen willen zo lang als mogelijk actief en autonoom blijven. We willen de doelgroep informeren over de mogelijkheden op het vlak van mee-groei-wonen en kangoeroewoningen. In functie daarvan willen we de gemeentelijke aanpassingspremie evalueren. Daarnaast moet de voorziene programmering van rusthuizen, bejaardenwoningen, serviceflats… van het Sociaal Huis worden uitgevoerd. Ook private initiatieven verdienen ondersteuning.

Inzake sociale huisvesting willen we de Sociale Bouwmaatschappij De Vlashaard, de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij en het Sociaal Huis stimuleren om het programma voor de komende tien jaar (687 bijkomende koop- en huurwoningen en sociale kavels) te realiseren en zo de lange wachtlijsten weg te werken. Globaal genomen moet volgens de woonprogrammatie 25 % sociale huisvesting worden voorzien in nieuwe projecten. Het gemeentebestuur wil zo de komende jaren het aanbod aan sociale huurwoningen (nu 5,8 %) stap voor stap opdrijven tot 11%.

Tenslotte, om een goed beleid te voeren voor specifieke doelgroepen, zullen we ook de noden van personen met een handicap en kansarmen in kaart brengen.

Samen zullen we zo werk maken van meer woonzekerheid voor iedereen.