Subsidie De Warmste Week

De subsidie kan je online aanvragen via volgende link online aanvraag subsidie De Warmste Week . 

Noteer duidelijk welke actie je organiseert en voor welke vzw.

 

De Warmste Week is in de voorbije jaren uitgegroeid tot de grootste solidariteitsbeweging in Vlaanderen, ondersteund door alle VRT-netten. De Warmste Week 2019 loopt van 18 tot en met 24 december 2019. Een organisatie, vereniging, bedrijf of particulier kan een actie opzetten ten voordele van een goed doel dat werd geregistreerd en goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting. Deze actievoerders kunnen zich melden vanaf 18 september 2019 tot en met 23 december 2019 om middernacht.

Vorige jaren ondernamen Wevelgemse inwoners of verenigingen initiatieven in het kader van de Warmste Week. Aangezien De Warmste Week dit jaar naar Kortrijk, onze buurgemeente, komt, mag zeker verwacht worden dat er opnieuw vanuit onze Wevelgemse bevolking initiatieven zullen genomen worden.
Nu de gastgemeente van De Warmste Week zo nabij is, wil het gemeentebestuur Wevelgem De Warmste Week aanbevelen bij de plaatselijke bevolking en lokale actievoerders een hart onder de riem steken door hun actie in het kader van de Warmste Week 2019 te ondersteunen via een financiële tegemoetkoming.

Deze beslissing sluit aan bij de beraadslaging van 14 juni 2019 op de gemeenteraad naar aanleiding van de geagendeerde vraag van mevrouw Vicky Claeys omtrent de terbeschikkingstelling van gemeentelijke infrastructuur voor benefietacties. Zoals toen gesteld ontbrak voor steun voor initiatieven voor het goede doel tot nog toe een beslissingskader. Over dit kader met accurate definitie van goede doelen, de omstandigheden en voorwaarden waarin ondersteuning kan verleend wordt, wordt in voorbereiding van het meerjarenplan nog verder nagedacht. De landelijke solidariteitsbeweging De Warmste Week lijkt alvast een schoolvoorbeeld van een benefietactie die in aanmerking komt voor dergelijke ondersteuning.
Aan de gemeenteraad wordt dan ook voorgesteld om in afwachting van dat kader, in concreto De Warmste Week editie 2019 te ondersteunen.

Artikel 1
Het subsidiereglement gemeentelijke ondersteuning van lokale acties De Warmste Week 2019 wordt goedgekeurd als volgt:

Artikel 1
§1. Elke lokale initiatiefnemer, hetzij organisatie/vereniging/ondernemer (al dan niet met rechtspersoonlijkheid) gevestigd in Wevelgem, hetzij particulier(en) woonachtig in Wevelgem, die een actie opzet ten voordele van een goed doel in het kader van De Warmste Week (editie 2019), deze actie tijdig registreert via de webstek van de Warmste Week en deze actie ook effectief organiseert, kan een aanvraag voor toelage indienen bij het gemeentebestuur.
De toelage bedraagt 125 euro.
De aanvraag voor toelage dient het gemeentebestuur ten laatste op 24 december 2019 te bereiken.
De betaling van de toelage gebeurt op een financiële rekening op naam van de lokale initiatiefnemer (feitelijke vereniging, rechtspersoon of particulier).

§2. De toelage is bestemd om de opbrengst van de in §1. vermelde actie te verhogen waarna deze opbrengst integraal dient doorgestort naar De Warmste Week. De wijze van verantwoording en controle van de juiste bestemming van bedoelde toelage zal vastgelegd worden door het college van burgemeester en schepenen.

§3. Het geven van onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot de terugvordering van een deel van of de volledige toelage.

 

Artikel 2

Een regeling voor ondersteuning van acties voor het goede doel wordt voorzien als onderdeel van de komende beleidsplanning met definitie van het begrip 'goede doel', en met omstandigheden en voorwaarden waarin een dergelijke ondersteuning kan toegekend worden.

 

 

Logo van de Warmst Week met een vlammetje