Stookoliepremie

Sociaal verwarmingsfonds/ Verwarmingstoelage 2020

Wij laten je niet in de kou staan!

Op 1 januari 2020 ging een nieuwe verwarmingsperiode van start. Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt dit jaar verder steun aan iedereen die zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen.

Check of je in aanmerking komt voor een verwarmingstoelage

De premie wordt gegeven aan personen en gezinnen die verwarmen met:

  • huisbrandolie of stookolie
  • verwarmingspetroleum (type C)
  • bulkpropaangas

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter.

Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1 500 liter brandstof.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type C) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210.

Voorwaarden

Wie kan aanspraak maken op een premie?

Categorie 1:
Je bent gerechtigd op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering: RVV-statuut of OMNIO-statuut en het inkomen van je huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

Categorie 2:
Je hebt een begrensd inkomen wanneer het jaarlijks belastbare bruto-inkomen van je huishouden het bedrag van € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste, niet overschrijdt.

Categorie 3:
Je hebt een schuldenoverlast: je geniet van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en het Sociaal Huis heeft vastgesteld dat je de verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Wat moet je meebrengen?

Het Sociaal Huis behandelt de aanvragen voor de verwarmingstoelage voor personen die tot één van de vermelde categorieën behoren. Je dient daartoe de volgende documenten voor te leggen:

  • leveringsfactuur of -bon
  • identiteitskaart

Opgelet: Een aanvraag bij het Sociaal Huis moet binnen de 60 dagen na levering worden ingediend.

Heb ik recht op een toelage?

Het Sociaal Huis zal nagaan of je voldoet aan de gestelde inkomensgrenzen. Daarvoor zal het Sociaal Huis je inkomensgegevens en die van de leden van je huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. Het Sociaal Huis kan je contacteren als aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Meer info of aanvraag

Voor extra info of voor een aanvraag kan je terecht bij het Sociaal Huis tijdens de zitdag op dinsdagnamiddag van 14 tot 17.30 uur - contactpersoon Caroline Maes, tel. 056 43 56 00

Openingsuren kunnen afwijken op feestdagen en tijdens vakantieperiodes.

Voor 2020 vind je extra info terug op www.verwarmingsfonds.be of www.mineco.fgov.be of bel gratis naar telefoonnummer 0800 90 929.