Reglement wedstrijd Facebook 'op jouw gezondheid'

 • De gemeente Wevelgem wil inwoners aanzetten om mee te doen aan wedstrijd 'op jouw gezondheid'.  Deelnemers posten hun antwoord op facebookpagina Gemeente Wevelgem. Deelnemers kunnen een t-shirt winnen. Inzendingen worden gepubliceerd op onze website.
 • Elk persoonlijk profiel kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd. Bedrijfspagina's, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.
 • Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Gemeente Wevelgem  ervan uit dat hij/ zij de toestemming heeft van zijn ouders of voogd. Wie deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.
 • De wedstrijd eindigt op 29 mei 2019.
 • De deelnemers wordt gevraagd naar een originele reactie hoe zij een gezonde levensstijl nastreven.
 • de ingevoerde tekst kan gepubliceerd worden als promotie, eventueel met gebruik van initialen, naam, voornaam en/of woonplaats.
 • De ingevoerde tekst mag geen scheldtirade zijn.
 • De ingevoerde tekst mag geen melding of klacht inhouden.
 • De ingevoerde tekst mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen bevatten
 • Ingevoerde tekst die niet aan de voorwaarden voldoet zal verwijderd worden.
 • De  20 meest originele reacties op het origineel bericht winnen min. één t-shirt (maat naar keuze, zolang de voorrraad strekt). 
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer winnen. De winnaars worden gekozen door een jury, samengesteld uit Saskia Delombaerde, grafisch vormgeefster, Lore Sinnaeve, stafmedewerker communicatie, Joyce Mesdag, stafmedewerker communicatie en Nele Dedeurwaerder, stafmedewerker gezondheid. tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.
 • De winnaars worden op de hoogte gebracht via een reply op hun deelname op Facebook.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
 • Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.wevelgem.be.
 • Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de jury, het volstaat hiertoe een mail met een klacht te sturen naar gezondheid@wevelgem.be.
 • In uitvoering van artikel 4, paragraaf 1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat gemeente Wevelgem de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. indien de betrokkene geen verder informatie wenst te ontvangen mbt de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd.
 • Voor vragen betreffende deze actie kan je terecht bij de verantwoordelijke vanuit het gemeentebestuur via gezondheid@wevelgem.be, Vanackerestraat 18, 8560 Wevelgem of 056/433 463.