Wilsverklaring: euthanasie

Euthanasie wordt door de wet omschreven als het "opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek". Het gaat dus om de actieve levensbeëindiging op verzoek van de patiënt. 

Euthanasie kan echter alleen worden toegepast nadat de arts volgende voorwaarden heeft gecontroleerd:

 • de patiënt een meerderjarige of een ontvoogde minderjarige is die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van zijn verzoek;
 • het verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is, en niet tot stand gekomen is als gevolg van enige externe druk;
 • de patiënt zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;

Euthanasie kan ook worden toegepast bij de patiënt die niet meer bij bewustzijn is en die zijn verzoek tot euthanasie bijgevolg niet meer kan stellen. In dit geval kan euthanasie alleen maar worden toegepast indien:

 • de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
 • en hij niet meer bij bewustzijn is;
 • en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is;
 • en indien de patiënt vooraf een geldige wilsverklaring heeft opgemaakt.

De burger kan bij de gemeente deze wilsverklaring laten registreren.  Dit is echter niet verplicht.  Ook zonder registratie kan er sprake zijn van een geldige wilsverklaring.

De wilsverklaring kan op ieder moment herzien of ingetrokken worden. Indien de aanvrager de verklaring intrekt of herziet, dan moet hij zelf hiervan de getuigen en vertrouwenspersonen op de hoogte brengen.

De wilsverklaring is slechts geldig voor 5 jaar vanaf de datum van verklaring. De indiener moet er zelf over waken dat hij na 5 jaar zijn verklaring herbevestigd.  Getuigen en vertrouwenspersoon moet hij hiervan zelf op de hoogte brengen.

De gegevens worden geschrapt na overlijden van de persoon op wie ze betrekking hebben

Wilsverklaring:

 • moet in overeenstemming zijn met ;
 • kan ook opgehaald worden op de dienst burgerzaken;
 • moet verplicht worden vastgelegd in aanwezigheid van 2 meerderjarige getuigen van wie minstens 1 geen materiaal belang heeft bij het overlijden van de betrokkenen;
 • moet niet op de dienst burgerzaken opgemaakt worden;
 • kan op de dienst burgerzaken binnengebracht worden voor registratie.
Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart