Toelage voor Thuisverzorging

Gemeentelijke toelage verleend aan de personen met een handicap die thuis verzorgd worden en die zich moeilijk kunnen behelpen en daardoor problemen ondervinden om zich in het sociale leven in te schakelen.

Voorwaarden

Personen met een handicap die : 

- de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op 1 januari van het dienstjaar EN

- op 1 januari van het dienstjaar de gemeente bewonen en thuis verzorgd worden EN

- genieten van een integratietegemoetkoming (vanaf categorie 3), een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (vanaf categorie 3) of een tegemoetkoming hulp van derden (vanaf categorie 2), toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Wat moet je meenemen?

- Attest invaliditeit afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid

- Beslissing (Goedkeuring) van de FOD Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat betrokkene één van de volgende tegemoetkomingen geniet :

- Integratietegemoetkoming Categorie 3, 4 of 5.

- Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden Categorie 3, 4 of 5

- Tegemoetkoming Hulp van Derden Categorie 2 of 3.

- recent strookje of uittreksel uit de bankrekening van de betaling van de tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid.