Tegemoetkoming in de huurprijs

Vul hier het aanvraagformulier in

Wonen-Vlaanderen geeft een maandelijkse tegemoetkoming aan huurders die vanuit een slechte woning verhuizen naar een conforme woning op de private huurmarkt of aan personen die huurder worden van een woning van het sociaal verhuurkantoor of aan daklozen die de hoedanigheid van dakloze verliezen en daarvoor van het Sociaal Huis een installatiepremie of een verhoging van het leefloon ontvangen. 

 Bij de verhuis kan eventueel ook een installatiepremie toegekend worden.

Voorwaarden

Algemene  voorwaarden

 • De te verlaten woning en de nieuwe woning dienen zich te bevinden in het Vlaamse Gewest.
 • De aanvraag kan pas na verhuizing.
 • Geen huursubsidie of huurpremie genieten.
 • Binnen de 9 m na de aanvraag ingeschreven zijn op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij actief in de gemeente.

Let op: Niet van toepassing voor 65+ of een erkend persoon met een handicap, indien de te verlaten woning een onaangepaste woning is of als de nieuwe woning een assistentiewoning is.

Voorwaarden te verlaten woning/kamer

 • onbewoonbaar of overbewoond verklaarde woning/kamer door de burgemeester
 • ongeschikt verklaarde woning of kamer door de burgemeester die op het technisch verslag van de onderzoeker minstens 60 strafpunten heeft en minstens 3  problemen in categorie III onder de hoofdrubrieken “omhulsel” of “binnenstructuur”, ofwel minstens 3 gebreken van categorie IV.
 • onroerend goed is niet hoofdzakelijk bestemd voor wonen ( vb. garage, loods, kelder…) en waarvoor de wooninspecteur in zijn verslag ernstige gebreken vermeldt.
 • erkend openluchtrecretatief verblijf en sinds 1 januari 2001 ingeschreven.
 • te kleine woning en minstens één jaar ingeschreven.
 • campingwoning en sinds 1 januari 2001 ingeschreven.
 • gesloopte woning
 • woning niet aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de bejaarde of de persoon met een ernstig handicap.

Voorwaarden niet van toepassing indien u huurder wordt van een woning van een sociaal verhuurkantoor.

 

Voorwaarden nieuwe huurwoning

 •  voldoen aan de woningkwaliteit
 • aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de bejaarde of gehandicapte persoon.
 • huurprijs: maximum 639,78 euro – te vermeerderen met 127,94 euro per persoon ten laste. (maximum 383,82 euro )
 • het mag geen sociale woning zijn.

 

Inkomstenvoorwaarden

Het inkomen mag niet hoger zijn dan:

25 850 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste;

28 015 euro voor een alleenstaande en erkend als een persoon met een handicap;

38 773 euro in alle andere gevallen, plus 2 167 euro per persoon ten laste.

Er wordt rekening gehouden met het laatst beschikbare aanslagbiljet. Mag niet ouder zijn dan 3 jaar.  (Er kan eventueel een indexatie worden toegepast.)

Volgende inkomsten komen in aanmerking:

- het gezamenlijke en afzonderlijk belastbaar inkomen;

- het leefloon;

- inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;

 • Sinds 1 januari 2021 is er een vrijstelling (geheel of gedeeltelijk) mogelijk voor het inkomen van gezinsleden met een erkende handicap (1e, 2e en 3e graad van de kandidaat-huurder), ongeacht of ze de inkomensvervangende tegemoetkoming genieten.

- de van belasting vrijgestelde beroepsinkomen uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling;

 

Bezitsvoorwaarden

Geen woning of perceel bestemd voor woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of vruchtgebruik hebben.

 

Subsidieperiode en subsidiebedrag

De huursubsidie bedraagt 75 %  van de maximale huurprijs min 1/55° van het weerhouden jaarinkomen.

Maximum 150 euro te verhogen met 25  euro per persoon ten laste. (maximum 4 personen ten laste)

Maximum. 9 jaar, uitgezonderd levenslang voor 65 + en personen met een handicap, als de woning aan de mobiliteitscriteria voldoet.

 

Opschorting huursubsidie

 

Indien blijkt dat de voorwaarden niet meer voldoen.

 

Installatiepremie

Drie maal het bedrag van de eerste huursubsidie.

Wanneer wordt de tegemoetkoming aangevraagd?

Binnen de 9 maanden na startdatum huurcontract.

Wat moet je meenemen?

Inlichtingen:

 • recentste aanslagbiljet

Aanvraag: ingevuld aanvraagformulier en documenten vermeld op aanvraagformulier

Eventueel: attest invaliditeit, huurcontract, leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap of van belasting vrijgestelde beroepsinkomen uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.