Sociale maximumprijs gas en elektriciteit (vroegere sociaal tarief)

Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde sociale maximumprijzen (vroeger "sociale tarieven" genoemd).

Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen.

 

Voorwaarden

Het sociaal tarief wordt toegekend indien de eindgebruiker tot een rechthebbende categorie behoort, of indien een gezinslid die op hetzelfde adres gedomicilieerd is, tot een rechthebbende categorie behoort:

  • genieten van een specifieke tegemoetkoming van het OCMW: leefloon, een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon, een maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat, een voorschot op  een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten
  • genieten van een specifieke tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid Directie Generaal Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH): een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %, een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, een tegemoetkoming voor hulp van derden, een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 % (erkenning via FOD SZ DGPH, maar betaling via het kinderbijslagfonds)
  • genieten van een specifieke tegemoetkoming van de Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP): een inkomensgarantie voor ouderen (IGO), een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen), een tegemoetkoming voor hulp van derden
  • een sociale huurder in een appartementsgebouw zijn waarvan: de verwarming op aardgas wordt verzekerd door een gemeenschappelijke installatie en waarbij de woningen worden verhuurd voor sociale doeleinden door een sociale huisvestigingsmaatschappij

 

Uitzondering

zelfs indien de betrokkene of een gezinslid onder één van de bovenstaande categorieën van personen valt, heeft deze geen recht op het sociaal tarief indien de aansluiting betrekking heeft op :

  • een tweede verblijfplaats
  • de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw
  • het verbruik als professionele elektriciteitsverbruiker (u bent een zelfstandige of heeft een bedrijf)
  • een tijdelijke aansluiting

De sociale maximumprijs wordt automatisch toegekend als je daar recht op hebt.   Is dit niet het geval, dan kan je het sociaal tarief zelf aanvragen bij je leverancier.

Wat moet je meenemen?

Als de sociale maximumprijs niet automatisch toegekend werd, breng je het attest mee waaruit blijkt dat je in aanmerking komt voor de sociale maximumprijs en de faktuur van gas en/of elektriciteit.

Extra informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Burgerzaken, op vlaanderen.be of FOD Economie.