Renovatiepremie - Wonen Vlaanderen

 

 Wonen-Vlaanderen geeft een financiële steun voor renovatiewerken.

De vernieuwde renovatiepremie en de premie van Fluvius  zijn hervormd  tot 1 premie, namelijk Mijn VerbouwPremie. De voorwaarden, de premiebedragen en de aanvraagperiodes zijn gewijzigd.

Mijn Verbouwpremie kan je maar aanvragen vanaf 1 oktober.  

Info terug te vinden op de site van wonen-Vlaanderen.

Wie komt in aanmerking?

Bewoner van een woning die dient als hoofdverblijfplaats en die het volgend zakelijk recht heeft: volle eigendom; vruchtgebruik; erfpacht; recht van opstal; recht van bewoning; mede-eigendom.

 Eigenaar-verhuurder ( alleen voor woningen die verhuurd worden via het sociaal verhuurkantoor)

Welke werken worden er betoelaagd?

De werken zijn gegroepeerd in 4 categorieën.

Categorie 1. De structurele elementen van de woning: werken aan funderingen, de muren, de draagvloeren en trappen.

Categorie 2. Het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.

Categorie 3. Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren.

Categorie 4. De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming;

Premiebedrag?   

Maximum 10 000 euro

 30 % van de aanvaarde kostprijs.

Indien het inkomen van 2 jaar voor de aanvraag niet hoger is dan:

32 980 euro voor een alleenstaande;

46 170 euro voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste;

46 170 euro + 3 700 euro per persoon ten laste voor een alleenstaande met meerdere personen ten laste;

46 170 euro voor samenwonenden;

46 170 euro + 3 700 euro per persoon ten laste voor samenwonenden met personen ten laste.

Maximum 3 333 euro per categorie

 20% van de aanvaarde  kostprijs.

Voor alle anderen die voldoen aan de inkomensgrenzen.

 Maximum 2 500 euro per categorie.

Wat zijn de maximale investeringsbedragen voor berekening van de premie?

 Enkel in categorie 4, de technische installaties, gelden er maximumbedragen voor de berekening van de premie.

  • Electrische installatie: maximaal 3 750 euro
  • Sanitaire installatie: maximaal 3 750 euro
  • Centrale verwarming: maximaal 7 500 euro

 

Voorwaarden

* Op moment van de aanvraag geen andere woning bezitten;

Geen renovatiepremie hebben ontvangen de laatste 10 jaar, uitgezonderd als fase 2 kan aangevraagd worden.

 * Facturen maximum 2 jaar oud;

*  ingeschreven zijn in het bevolkingsregister;

* woning/niet residentieel gebouw minimum 30 jaar oud op datum van de eerste aanvraag. 

* Het inkomen van de aanvrager en eventuele  partner van twee jaar voor de aanvraag mag niet hoger zijn dan:

46 170 euro voor een alleenstaande;

65 960 euro voor een alleenstaande met één persoon ten laste;

Het bedrag wordt vanaf de tweede persoon ten laste verhoogd met  3 700 euro ten laste;

65 960 euro voor gehuwden en wettelijke of feitelijke samenwonenden, verhoogd met 3 700 per persoon ten laste;

Het inkomen van 2 jaar geleden heeft betrekking op de som van:

a) het gezamenlijk belastbaar inkomen;

b) het afzonderlijk belastbaar inkomen;

c) het leefloon;

d) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan de personen met een handicap;

e) de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

* minimum kostprijs der werken: per categorie 2.500 euro zonder btw.

Er zijn geen inkomsten- en bezitsvoorwaarden indien men de woning verhuurt aan het Sociaal Verhuurkantoor. 

Wanneer de premie aanvragen?

Na de uitvoering van de werken.

  • Voor verhuurders en bewoners die recht hebben op 30 % premie zijn twee aanvragen mogelijk.

Bij de eerste aanvraag kunnen alle categorieën aangevraagd worden.

Bij de tweede aanvraag kunnen de categorieën die niet werden aangevraagd bij de eerste aangevraagd worden. Maximum 10 jaar na eerste aanvraag.

  • Voor bewoners die recht hebben op 20 % premie zijn ook 2 aanvragen mogelijk.

Bij de eerste aanvraag mag maximum 2 categorieën aangevraagd worden.

Bij de tweede aanvraag kunnen de twee andere categorieën aangevraagd worden. Tussen de twee aanvragen moet minstens 1 jaar en maximum 2 jaar liggen.

Aanvraagformulieren

  • afdrukken via de website van wonen-Vlaanderen.
  • aanvragen/afhalen bij de cel wonen gemeente Wevelgem.

Hoe aanvraag indienen ?

Opsturen naar Wonen West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1/2 bus 93, 8200 Brugge.

Digitaal via de website van wonen-Vlaanderen https://formulieren-wonen.vlaanderen.be.

 

Wat moet je meenemen?

Bij info: eventueel bestek en aanslagbiljet van inkomsten 2 jaar vóór de aanvraag.

Bij aanvraag: ingevuld aanvraagformulier en documenten vermeld op aanvraagformulier.