Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Als blijkt dat je niet meer verblijft op het adres waarop je staat ingeschreven in de bevolkingsregisters en als het onmogelijk blijkt je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, dan kan het college van burgemeester en schepenen beslissen je van ambtswege af te voeren uit de registers.

Dit gebeurt altijd na grondig onderzoek door de ambtenaar van Burgerlijke Stand in samenwerking met de lokale politie/wijkagent.

De burger die ambtshalve geschrapt is, kan heel wat administratieve, politieke en sociale rechten niet uitoefenen.

Om dit te vermijden kan je je eventuele tijdelijke afwezigheid of vertrek naar het buitenland bij de dienst Burgerzaken melden.