Gemeenteraad

Samenstelling

De leden van de gemeenteraad worden om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober verkozen. De volgende verkiezingen vinden plaats in oktober 2018. In Wevelgem zijn er 31 gemeenteraadsleden. De burgemeester en de uit de gemeenteraad verkozen schepenen maken ook deel uit van de gemeenteraad en nemen deel aan de zittingen. De gemeentesecretaris verzorgt de notulering.

De gemeenteraad bestaat uit:

CD&V: Seynhaeve Jan, Desmet Mathieu, De Clerck Marie, Breughe Geert, Maes Lobke, Galle Bernard, Defieuw Kevin, Tant Stijn, Hellebuck Nico, Defraye Luc, Messely Katleen, Vanneste Jacques, Mol Sofie, Libeer Hendrik, Deflo Sander, Mollefait Agna, Grymonprez Koen, Emmy Mispelaere

Groen: Stragier Jasper, De Winter Carlo

N-VA: Daem Filip, Carlu Hannelore, Vanhaverbeke Hendrik, Naert Joachim, Hamers David, Steelandt Ann, Martin Hilde

Vlaams Belang: Masquelin Marcel

sp.a: Debels Francies, Vansteenkiste Marnix

Adressen gemeenteraadsleden

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert telkens de gemeentezaken dat vereisen, en ten minste tien keer per jaar. In Wevelgem vergadert de gemeenteraad in principe maandelijks, gewoonlijk de tweede vrijdagavond van de maand, in de raadzaal van het "Oud Gemeentehuis" in de Lauwestraat.

Vergaderingen in 2017:

vrijdag 10 februari vrijdag 7 juli
vrijdag 10 maart vrijdag 8 september
vrijdag 14 april vrijdag 13 oktober
vrijdag 12 mei vrijdag 10 november
vrijdag 9 juni vrijdag 8 december

De zitting verloopt in twee delen: tijdens de openbare vergadering kunnen alle belangstellenden vrijuit de discussies en debatten volgen. In de besloten vergadering behandelen de raadsleden de dossiers die betrekking hebben op personen of op gerechtelijke procedures... De deuren van de zaal blijven dan dicht.

Agenda gemeenteraad

Verslagen gemeenteraad

Gemeenteraadscommissie

Bevoegdheden

De gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente en het hoogste gezag in de gemeente.
De gemeenteraad is belast met het algemeen beleid en beslist over alles wat van belang is voor de gemeente en door de wet niet expliciet aan het college van burgemeester en schepenen is toevertrouwd. Dat houdt onder andere in dat de gemeenteraad:

  • beslist welke gemeentebelastingen de inwoners moeten betalen en hoe hoog die belastingen zullen zijn,
  • het gemeentebudget en de gemeenterekening goedkeurt. Het budget is de raming van wat een gemeente in de loop van het volgende jaar wil en mag uitgeven en welke inkomsten ze voor dat jaar verwacht, de gemeenterekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar,
  • de gemeentelijke reglementen opmaakt: bijvoorbeeld hoe en wanneer het huisvuil opgehaald wordt of in welke straten eenrichtingsverkeer geldt,
  • de goederen van de gemeente beheert: alleen de gemeenteraad kan beslissen of de gemeente een stuk grond of een gebouw koopt of verkoopt.