Ruimtelijk uitvoeringsplannen (RUP) voor de kernen van de deelgemeenten

RUP Moorsele

In het centrum van Moorsele bevinden zich een 8-tal BPA’s. Dit zorgt voor een lappendeken van regels en leidt vaak tot onduidelijkheden. Vele regels zijn achterhaald of nodeloos streng.

Het RUP Moorsele Kern dat nu uitgewerkt wordt komt in de plaats al deze BPA’s en RUP’s. Het beslaat meer dan 212 ha, goed voor meer dan 2600 huishoudens. Binnen de afgebakende zone zijn ook ongeveer 390 ondernemers en vrije beroepen actief. 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) wil het centrumgebied van Moorsele opwaarderen met de nodige aandacht voor woonontwikkelingen, de zorg voor de overgangslinten naar het centrum en de open ruimte, het behoud van de Heulebeek als groene corridor door Moorsele en de integratie van bedrijvigheid. Het nieuwe RUP vertrekt vanuit deze aandachtspunten en bakent woonzones, groenzones, zones voor bedrijvigheid of zones voor gemeenschapsvoorzieningen af. De nieuwe stedenbouwkundige voorschriften voor deze zones worden helder geformuleerd en bieden een kader dat de verweving van functies en groei door inbreidingsprojecten toelaat. Ook op perceelsniveau zijn de voorschriften zo eenvoudig mogelijk gemaakt met de nodige aandacht voor flexibiliteit. Nodeloos strenge of in de realiteit verouderde regels worden geschrapt.

Daarnaast biedt dit RUP de gemeente ook de mogelijkheid om een aantal knelpunten aan te pakken. Zo wordt een oplossing gezocht voor de tennisvelden, en wordt de bedrijvigheid op de sites Douchy en De Geest bestendigd.

In de gemeenteraad van juli werd het RUP ‘Moorsele kern’ voorlopig vastgesteld. Dit RUP moet zorgen voor eenvoudige en soepele regels voor de hele kern. Woonzones, groenzones en zones voor gemeenschapsvoorzieningen worden afgebakend.  Nodeloos strenge of in de realiteit verouderde regels worden geschrapt.

RUP Moorsele: openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek voor dit RUP Moorsele kern wordt georganiseerd van 28 augustus tot en met 27 november. Infosessies voor de bevolking vinden plaats in OC De Stekke op 27 september (14u), 28 september (19u) en 2 oktober (19u). Inschrijven kan via sofie.vanneste@wevelgem.be.

Het plan kan geraadpleegd worden tijdens de openingstijden op de dienst ruimtelijke ordening en is eveneens hier te raadplegen. Bezwaren of opmerkingen moeten binnen de termijn van het openbaar onderzoek, uiterlijk op 27 november 2017 per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs gericht worden aan de voorzitter van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem.

RUP Moorsele: milieueffectenrapport

Dienst MER van de Vlaamse overheid besliste dat voor dit RUP een milieueffectenrapport niet nodig is. De beslissing van de dienst MER kan u raadplagen op  www.mervlaanderen.be.

RUP Gullegem: opstart

Na een nieuw RUP voor de ganse kern van Moorsele wordt nu ook het startschot gegeven voor een RUP voor de bebouwde kern van Gullegem. Ook hier is het de ambitie om de bestaande de stedenbouwkundige voorschriften vastgelegd in 16 bijzondere plannen van aanleg (BPA) te vervangen door 1 RUP. Het voorgestelde plangebied beslaat meer dan 320 ha, goed voor meer dan 3800 huishoudens.

Ook hier is het de bedoeling om nieuwe heldere stedenbouwkundige voorschriften te formuleren en de verweving van functies en groei door inbreidingsprojecten toe te laten, met de nodige aandacht voor flexibiliteit. Ook een aantal knelpunten in de deelgemeente worden in het kader van dit RUP mee bekeken. Het gaat om de site Beaulieu in de Heulestraat, de site Primus in de Beekstraat, garage Dujardin in de Westakker en het koppelingsgebied tussen Driemasten en de Ballingstraat. De gemeente polst ook graag naar jouw vragen, wensen of opmerkingen.

Heb je specifieke vragen of wil je wensen of opmerkingen formuleren, neem dan vanaf 1 augustus contact op met Sofie Van Neste, sofie.vanneste@wevelgem.be of 056/43 34 45.

 

Aangemaakt op: 28/08/2017