PERSBERICHT: Subsidiereglement jeugdlokalen

Gepubliceerd op Dinsdag 17 mei 2022
tienerwerking

Wevelgem investeert 1,5 miljoen euro extra in ondersteuning jeugdlokalen

Wevelgem stimuleert duurzaam gebruik met nieuw subsidiereglement

Wevelgem investeert 1,5 miljoen euro in de ondersteuning voor jeugdlokalen. De gemeente heeft een nieuw subsidiereglement klaar die de verenigingen ruimte geeft om te investeren in hun jeugdlokalen en zet vooral in op duurzaamheid: niet alleen vanuit een ecologisch standpunt, maar ook in gebruik tussen jeugdverenigingen onderling. De gemeenteraad keurde het reglement vrijdag 13 mei goed, na overleg met de Jeugdraad, Team Jeugd en de betrokken diensten.

Opgefrist
Er bestond al een structurele ondersteuning van de jeugdinfrastructuur via het subsidiereglement jeugdlokalen. Het reglement bewees jarenlang zijn waarde en kon in zijn globale kader behouden worden. Toch was het reglement aan een herziening toe. Er is ingezet op (administratieve) vereenvoudiging en het reglement is geoptimaliseerd, geactualiseerd, en overbodigheden en hiaten werden weggewerkt.

Grote lijnen
In het nieuwe reglement worden de subsidiebedragen jaarlijks geïndexeerd en worden de maximale subsidieerbare oppervlaktes opgetrokken. Die indexatie gaat van 375 euro naar 450 euro per m². Dat komt neer op een investering van ruim een half miljoen euro. De aanvraag kan in de toekomst ook gebeuren via de website, waarmee een nieuwe stap in de digitalisering wordt gezet en efficiëntie wordt geboekt.
Het kiezen voor duurzame investeringen krijgt een centrale plek en verder wordt het gezamenlijk gebruik van lokalen gestimuleerd. Slim ruimtegebruik draagt ook bij tot het duurzame karakter van dit nieuwe reglement.

Wie en hoeveel
Alle jeugdhuizen, jeugdverenigingen en cultuureducatieve verenigingen die een eigen lokaal beheren komen in aanmerking voor subsidies. Ook meerdere verenigingen die kiezen om onder één rechtspersoonlijkheid in te staan voor het beheer van een jeugdsite komen nu ook in aanmerking voor de subsidie. Zij kunnen over een periode van tien jaar maximaal 225 000 euro subsidies krijgen, verdeeld over een periode van tien jaar. Dat was voorheen 150 000 euro. Hoe hoog dat bedrag oploopt hangt af van het totale oppervlakte van hun lokalen.

Daarbovenop kunnen ze nog een aanvraag indienen voor een subsidie van maximaal
100 000 euro voor duurzame investeringen. Die pot bedraagt een miljoen euro, waar tien verenigingen gebruik kunnen van maken.

De inspanningen zullen getoetst worden door onder meer de duurzaamheidscoach. Daarnaast zal een renovatiecoach alle jeugdlokalen van een grondige screening voorzien, zo kunnen duurzame investeringen afgetoetst worden met het renovatierapport. De gemeente investeert daar nog eens 34 000 euro in, voor de screening van zeventien gebouwen.
Afkoppelingswerken worden volledig op kosten genomen van de gemeente.

Met dit nieuw reglement blijft de structurele ondersteuning van jeugdinfrastructuur gewaarborgd. Dat was ook één van de doelstelling in het meerjarenplan 2020-2025.

www.wevelgem.be/subsidie-jeugdlokalen