openbaar onderzoek Visserijstraat z/n

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Ward en Tamara Vandaele-Lewyllie, Roeselarestraat 116 B102, 8560 Wevelgem hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een woning,

voor het perceel/de percelen, gelegen Visserijstraat z/n, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0187M2.

.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor deze aanvraag.

De aanvraag ligt van 15 november 2019 tot en met 14 december 2019 ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening
op volgend adres: Gemeenteloket, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).