openbaar onderzoek Heulestraat z/n en Heulestraat 14

Gepubliceerd op Maandag 12 april 2021

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN DE TOEPASSING VAN EEN ADMINISTRATIEVE LUS IN HET KADER VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

Belipro bv, Moorsledestraat 10, 8980 Zonnebeke, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een meergezinswoning en een eengezinswoning,

voor de percelen, gelegen Heulestraat z/n en Heulestraat 14, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nrs. 0128C2 en 0174W.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor deze aanvraag.

De aanvraag ligt van 15 april 2021 tot en met 14 mei 2021 ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening
op volgend adres: Gemeenteloket, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).