Brownfieldconvenant IMHO-Gullegem (voormalige site Primus)

Gepubliceerd op maandag 13 juli 2020

Van 7 t.e.m. 21 juni organiseerde VLAIO een publieke inspraak over de brownfieldconvenant IMHO-Gullegem. VLAIO ontving heel wat reacties. Met dit bericht wenst de gemeente Wevelgem de verdere procedure en haar eigen rol hierin te duiden.
 

BROWNFIELDCONVENANT

Vlaanderen telt heel wat verlaten en vervuilde industriële sites. Om deze een nieuwe invulling te geven creëerde Vlaanderen het instrument van brownfieldconvenant (BFC). Een convenant legt het kader en de basisafspraken vast voor de toekomstige sanering en herontwikkeling.

Ook voor de site Primus werd een BFC opgestart. Oorspronkelijk beoogde dit BFC een reconversie tot woon- en groenproject. Uit de onderhandelingen (met Vlaanderen en de eigenaar) bleek al snel dat een herbestemming naar wonen niet haalbaar en niet wenselijk is. In Wevelgem is geen nood aan bijkomend woongebied bovenop het al aanwezige aanbod. Uiteindelijk viel de keuze van het BFC op de herontwikkeling naar een hedendaagse bedrijvenpark (voor KMO's) en aansluitend groen langs de Heulebeek.

De gemeente stapt mee in het brownfieldconvenant en gaat akkoord met de ontwikkeling van een KMO-zone als nieuwe invulling van de site. Dit op voorwaarde dat het huidig ruimtebeslag behouden blijft en dat het nieuw project zich inschakelt in de omgeving. Bijkomend wordt ook nagedacht over de mogelijke verweving met andere functies.

OMGEVINGSVERGUNNING

De vele reacties uit de publieke inspraak tonen aan dat het project bijsturing vraagt. Ook de gemeente Wevelgem wenst een goede integratie van het project in de omgeving (verkeersveiligheid, groenaanleg, parkeren, doorwaadbaarheid, beeldkwaliteit, buffering t.o.v. de buren en afwerking Beekstraat). In voorbereiding van een vergunningsaanvraag vindt de komende maanden overleg plaats met de eigenaar. Wij vernemen dat de eigenaar van de site - d.i. Raes construct - ook een infomoment organiseert voor de omwonenden. Het is pas hierna dat een omgevingsvergunning zal worden aangevraagd. Deze procedure voorziet in een openbaar onderzoek waar burgers bezwaren en/of reacties op het concreet ontwerp kunnen indienen.

Gezien het beeldbepalend belang van deze site besliste de gemeente eerder al om het project bijkomend te laten adviseren door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (of kortweg gecoro).

We hopen hiermee de verdere procedure te hebben geduid. Op deze webpagina kunt u steeds de actuele stand van zaken voor dit dossier raadplegen.

Met vragen kunt u terecht bij de dienst Omgeving
tel. 056 43 34 80 of ruimtelijke.ordening@wevelgem.be

ontwerp browfieldconvenant Gullegem IMHO 2020