Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Vlamingstraat 14-16-28

Gepubliceerd op Maandag 19 april 2021
19 april 202119 mei 2021

Comm.VA ALPRO, De heer Van Tichelen Piet heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

het bouwen van een nieuwe fabriek en slibbekken voor de waterzuivering, het uitbreiden, wijzigen en toevoegen van percelen aan een bedrijf voor de productie van voedingsmiddelen op plantaardige basis

voor de percelen, gelegen Vlamingstraat 16-24-28 kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling
Wevelgem 1ste afdeling
Wevelgem 1ste afdeling
Wevelgem 1ste afdeling
Wevelgem 1ste afdeling
Wevelgem 1ste afdeling
Wevelgem 1ste afdeling

sectie C
sectie C
sectie C
sectie C
sectie C
sectie C
sectie C

nr. 0888T  2
nr. 0888W  2
nr. 0887X  2
nr. 0888V  2
nr. 0874B  2
nr. 0875E
nr. 0887Z  2

Inrichtingsnummer: 20170614-0002

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
.2.2°a), 3.6.3.3°, 6.4.1°, 6.5.1°, 12.1.1.3°, 12.2.1°, 12.2.2°, 12.3.2°, 15.1.2°, 16.3.1°, 16.3.2°b), 17.1.2.1.1°, 17.1.2.2.3°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.2.2.2°b), 17.3.3.1°a), 17.3.4.3°, 17.3.6.2°a), 17.3.7.1°a), 17.3.8.2°, 17.4., 19.6.1°c), 23.3.1°c), 24.4., 29.5.2.1°a), 29.5.7.2°a)1), 31.1.3°, 33.4.1°c), 39.1.3°, 39.2.1°, 39.2.2°, 39.6.1°, 43.1.3°, 43.3.1°, 43.4., 45.13.d)3°a), 45.14.1°b), 45.16.2°b), 51.2.1°, 53.2.2°a)

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft op 25 maart 2021 beslist om een omgevingsvergunning af te geven onder voorwaarden die voor wat de IIOA betreft eindigt op 2/09/2024, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning van 02/09/2004 verleend door de Deputatie.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de publicatie datum, na afspraak, ter inzage bij de dienst milieu op het omgevingsloket op volgend adres: Omgevingsloket - 2de verdieping, Vanackerestraat 12
8560 WEVELGEM

Beroepsprocedure
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)”.

Meer info hieromtrent bij de dienst milieu, tel. 056 43 34 80.