Masterplan centrum Wevelgem

Situering masterplan Wevelgem

Eind 2017 werd  met de opmaak van een masterplan voor het centrum van Wevelgem gestart. Aanleiding was de geplande verhuis van het zwembad naar het sportcentrum eind 2020.  Het masterplan had als eerste doelstelling om een nieuwe invulling te geven aan de locatie van het huidige zwembad.  Dit als een eerste stap in de realisatie van een aantrekkelijk en leefbaar centrum.

In samenwerking met de intercommunale Leiedal en stedenbouwkundig ontwerper Els Nulens (www.blauwdrukstedenbouw.be) werd een globaal kader, een langetermijnvisie met ambitieuze principes ontwikkeld. De voorstellen kunnen via verschillende deelprojecten verder uitgewerkt worden.

Het masterplan omschrijft verschillende kwaliteitsvolle structuren in het centrum van Wevelgem om verder op in te zetten: een groen fietslint ten noorden van de N8, een groen fietslint ten zuiden van de N8, de ontwikkeling van een centraal plein bij het CC Guldenberg, de uitbreiding van het park, de creatie in de Deken Jonckheerestraat van een campusmodel.

Belangrijke randvoorwaarden zijn de commerciële aantrekkingskracht van het centrum en ruimte voor voetgangers en fietsers. Het trage verkeer krijgt in het masterplan meer (veilige) ruimte, de centrumstraten worden groener, de beleving wordt er groter en er worden bijkomende en aanvullende mogelijkheden gecreëerd voor commerciële functies. De publieke ruimte wordt een ontmoetingsplek en ondergaat een kwaliteitsslag.

Hoofdlijnen in het participatietraject

Het masterplan startte vanuit de input van diverse groepen in het kader van een voorafgaande studie rond de versterking van de handelskern van Wevelgem. Deze input vulden de ontwerpers aan met een aantal specifieke interviews.

Op basis van de eerste plannen die de ontwerpers maakten, werd in februari-maart 2018 via verschillende kanalen feedback gevraagd aan de bevolking. Dit gebeurde via een tentoonstelling in de Bib in het park, een online bevraging, een online platform voor reacties, een wandeling met toelichting, specifieke gesprekken met de nauw betrokkenen, toelichtingen aan adviesorganen, … 

We wensen iedereen die via de diverse kanalen zijn feedback doorgaf te bedanken. Dit stelde het ontwerpteam immers in staat de plannen bij te stellen en uit te diepen.

Heel wat reacties waren positief, in het bijzonder omtrent de voorstellen voor de Deken Jonckheerestraat. Het masterplan toont ambitie en een aantrekkelijk toekomstbeeld waar vele mensen zich in konden vinden.

De consequenties van de voorstellen in het masterplan voor het parkeerbeleid liggen echter duidelijk gevoelig. Zeker wie minder mobiel is en de handelaars hebben hun bezorgdheid geuit. In de bevraging werd ook door heel wat mensen gevraagd om ruimte te maken voor voetgangers en fietsers en auto’s op bepaalde plaatsen niet toe te laten of ondergronds te brengen ten voordele van kwaliteitsvolle ontmoetingsplaatsen. Initiatieven die de veiligheid van de fietser moeten bevorderen.

Het parkeerbeleid vraagt om een genuanceerde en een geïntegreerde benadering die deel uitmaakt van het mobiliteitsplan en ongetwijfeld in de komende legislatuur verder opgenomen zal worden. Om een aantal gevoelsmatige elementen objectief na te kijken, zal een telling uitgevoerd worden omtrent de bezetting van de huidige parkeerplaatsen in het centrum van Wevelgem.

Dit neemt niet weg dat het masterplan al bijgestuurd werd op een aantal aspecten: langsparkeren langs het park blijft mogelijk en de parking aan de achterzijde van de Lode De Boningestraat wordt grotendeels behouden. Dropzones worden voorzien bij de school en de Porseleinhallen, …

Belangrijk is ook nogmaals te benadrukken dat het masterplan geen juridisch bindend document is. Het is een toekomstbeeld dat stapsgewijs concreter zal worden maar nog heel wat bijsturingen zal ondergaan. Het is echter een belangrijk referentiekader waar toekomstige projecten zich kunnen op richten.

Het aangepaste masterplan werd op 9 juni, samen met de opening van het park, opnieuw aan het brede publiek voorgesteld in een virtuele expo in het gemeentehuis. Op deze manier werd informeren aan beleving gekoppeld.

Nu de weg van communicatie en participatie bewandeld werd voor het globale masterplan zal ook voor de verschillende deelprojecten ten gepaste tijde terug gekoppeld worden naar u als inwoner, ondernemer, werknemer, recreant, … in Wevelgem. Wij hopen dan ook dat u dan opnieuw even talrijk mee denkt met ons.

Campus

Cultuurplein

Masterplan centrum globaal grondplan

Masterplan campus globaal plan