Milieuvergunningen

Het Vlaams reglement op de Milieuvergunningen (VLAREM) legt bedrijven een vergunningsplicht (1ste of 2de klasse) of meldingsplicht op (3de klasse) voor de activiteiten die hinder kunnen veroorzaken aan de omwonenden, de directe omgeving en het leefmilieu.

De hinderlijke inrichtingen zijn naargelang de graad van belasting die ze veroorzaken op de mens en het leefmilieu ingedeeld in 3 klassen.
De klasse waarin de inrichting ingedeeld wordt, bepaalt het verdere verloop en de tijdsduur van de milieuvergunningsprocedure.

Klasse 1 inrichtingen dienen een vergunning aan te vragen bij de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen,
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint Andries)
Klasse 2 inrichtingen dienen een vergunning aan te vragen bij het College van Burgemeester en Schepenen
Klasse 3 inrichtingen dienen te worden gemeld aan het College van Burgemeester en Schepenen

Verlenging van de vergunning
Verlengen van de milieuvergunning dient te gebeuren tussen de 18 de en de 12de maand voor het verstrijken van de lopende vergunning.

Overname van het bedrijf of stopzetting van 1 of meerdere activiteiten
Een milieuvergunning (klasse 1, 2 of 3) staat op naam, maar kan worden overgedragen op een nieuwe exploitant.
Hiervan doet men melding aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Ook bij een stopzetting moet er melding gedaan worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Voor het meldingsformulier kan u terecht op de milieudienst.

Koppeling van de milieuvergunning aan de stedenbouwkundige vergunning
Wanneer een milieuvergunning wordt afgeleverd voor een inrichting waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedebouwkundige vergunning niet is verleend.  Dit is ook in de omgekeerde richting van toepassing.

Grondwaterwinning
Voor het exploiteren van een grondwaterwinning is een vergunning vereist.
De te volgen procedure hangt af van de hoeveelheid te winnen grondwater. Grondwaterwinningen van de klasse 1, 2 of 3 zijn volledig vervat in de VLAREM-wetgeving


Nu gesloten
09:00 - 12:00 Enkel dienst burgerzaken, de 2de en 4de zaterdag van de maand, enkel voor eID, rijbewijs, reispas, adreswijziging, huisvuilzakken en Gemeentelijke Kadobon
Alles weergeven