Leefloon - recht op maatschappelijke integratie

Het leefloon is een minimumuitkering voor wie over geen of onvoldoende inkomsten beschikt.

Voorwaarden

Voor burgers op het grondgebied Wevelgem die aan volgende voorwaarden voldoen:

  • nationaliteit: Belg, staatloze, een erkende vluchteling of een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister 
  • minstens 18 jaar oud of jonger dan 18 jaar oud en ontvoogd door huwelijk of zwanger of kinderen ten laste 
  • werkelijke verblijfplaats in België 
  • onvoldoende inkomsten en niet in staat er zelf te verwerven
  • bereid rechten te laten gelden op andere sociale uitkeringen waarop men gerechtigd is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage,...) 
  • werkbereid tenzij dit om gezondheidsredenen of billijkheidsredenen niet mogelijk is

Verantwoordelijke dienst

Sociaal Huis - sociale dienst

Wat moet je meebrengen?

  • Identiteitsdocumenten
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste maanden
  • Overzicht van je spaargelden

Meer info

Website bevoegde overheidsdienst PODMI (Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid)
Website Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten VVSG

Stap 1

Intake en gesprekken
Via intake en gesprekken wordt een sociaal-financieel onderzoek gevoerd, waarna het bijzonder comité voor de sociale dienst een beslissing neemt.

Stap 2

Mededeling beslissing
De cliënt ontvangt een beslissing bij toekenning, weigering of stopzetting.

Stap 3

Begeleiding
De cliënt wordt begeleid opdat de sociaal-financiële situatie van betrokken kan verbeteren. De verdere begeleiding verschilt van cliënt tot cliënt naargelang zijn totale probleemsituatie.