Het Leiebos

Het Leiebos is te bereiken via verschillende paden: viahet jaagpad langs de Leie of via de toegangswegen langs de Guldensporenstraat en de Notelaarstraat. Het situeert zich tussen de autoweg E 403 en de A19. Het bos is gedeeltelijk ingericht als speelbos voor de jeugd, de rest van het bos is voor de wandelaars vrij toegankelijk via de bospaden. Aanplantingen zijn gebeurd met inheemse boom-en struiksoorten: zomereik, els, zwarte els, linde, berk, hazelaar, sleedoorn.

De twee Oude - Leiearmen, een gevolg van de rechttrekking van de Leie, hebben een grote natuur-en recreatiewaarde. De Leiearm, parallel met de Leie, wordt in hoofdzaak ingericht voor visrecreanten.Er kan op meer dan 10 soorten vis gevist worden. De Leiearm, evenwijdig met de E 403, wordt ingericht als paaiplaats voor vissen en als rustgebied voor vogels en amfibieën.

De fuut, ijsvogel, dodaars, bergeend, nachtegaal, fitis, rietgors en kleine karekiet komen in dit gebied voor. Het beheer wordt uigevoerd vanuit een ecologische bosbeheersvisie, aangevuld met aandachtspunten voor visserij, zachte recreatie en natuurbeleving.

Het agentschap van Natuur en Bos staat in voor het beheer van het Leiebos. www.natuurenbos.be