Aanvraag passieve openbaarheid van bestuur

Gegevens aanvrager
Bestuursdocument
Vorm van openbaarmaking
Op papier of digitaal?
Meer info

Je aanvraag tot openbaarmaking wordt zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de 20 kalenderdagen beantwoord. Deze termijn wordt verlengd tot 40 dagen als blijkt dat de gevraagde informatie moeilijk tijdig te verzamelen is, of er als er een toetsing moet gebeuren aan de uitzonderingsgronden zoals bepaald in het bestuursdecreet. Je zal hiervan verwittigd worden. 

Prijs kopieën

Als je papieren kopieën wil, is het algemeen retributiereglement van toepassing. Prijzen vind je terug op de website: https://www.wevelgem.be/belastingen-en-retributies

Beroep aantekenen tegen beslissing

Als je niet akkoord gaat met de beslissing, dan kan je tegen deze beslissing beroep aantekenen bij 'De beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur' 

  • via mail: openbaarheid@vlaanderen.be 
  • per brief naar: Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur, Havenlaan 88 - bus 20,  1000 Brussel