Creditnotasubsidie - corona

 • 3. Creditnotasubsidie voor door corona aangepaste bestaande publieksactiviteiten
  §1. Voor de creditnotasubsidie komen in aanmerking: alle gestructureerde verenigingen die voldoen aan artikel 2 van dit reglement en die actief zijn in één van volgende werkvelden: sport, jeugdwerk, socio-cultureel werk, amateurkunstensector, socio-cultureel werk met ouderen, lokale mondiale werking.

  §2. De creditnotasubsidie dient ter ondersteuning van publieksinitiatieven die in Wevelgem plaatsvinden in de periode van 8 mei 2021 tot en met 31 december 2021.
  Deze publieksinitiatieven moeten voldoen aan volgende toekenningsvoorwaarden:
  - het initiatief is publiek toegankelijk;
  - het initiatief werd sterk aangepast in functie van de geldende veiligheidsmaatregelen en protocollen in verband met het coronavirus. In dit geval moet aangetoond worden welke bijkomende maatregelen genomen werden, wat de reële meerkosten en minderinkomsten hiervan zijn en deze beduidend verschillen tegenover vorige edities;
   - de organisator verbindt er zich toe om in alle communicatie die verband houdt met het initiatief het logo van het gemeentebestuur te gebruiken en de steun van de gemeente Wevelgem te vermelden;
  - de bijeenkomst beantwoordt aan alle geldende veiligheidsmaatregelen en protocollen inzake corona die op dat ogenblik van toepassing zijn.

  §3. De creditnotasubsidie bestaat uit een korting tot maximaal 50% op de retributie voor het ontlenen van feest- en signalisatiemateriaal zoals voorzien in het algemeen retributiereglement en tot maximaal 50% op de vergoedingen voorzien in het gebruikers- en tariefreglement socio-culturele infrastructuur.
  Het totaalbedrag van de korting is begrensd tot de som van de reële meerkosten en minderinkomsten.

  §4. Aanvraag
  Organisatoren die beroep willen doen op de subsidie vullen voorafgaandelijk een aanvraagformulier in en bezorgen dit aan het college van burgemeester en schepenen.

  §5. Beoordeling en uitbetaling
  De creditnotasubsidie wordt toegekend door het college van burgemeester en schepenen, op advies van de cluster Vrije Tijd en van de centrale stuurgroep corona, op basis van het ingestuurde dossier. Het college van burgemeester en schepenen neemt een principiële beslissing over de aanvraag en vermeldt hierin het bedrag van de creditnotasubsidie.
  De vereniging bekomt een creditnota op de samengetelde gemeentelijke facturen ‘signalisatie- en/of feestmateriaal’, en/of ‘gebruik lokalen socio-culturele infrastructuur’.
  De creditnota wordt toegepast op de aangerekende retributies en tarieven voor gebruik van signalisatie- en/of feestmateriaal en/of gebruik lokalen, met uitsluiting van boetes, aangerekende kosten bij schade, verlies of in gebreke blijven bij het gebruik van materiaal en/of lokalen, annuleringskosten, afhoudingen van waarborgen.
  De aanvrager bezorgt ter verantwoording een ingevuld evaluatieformulier, vergezeld van de nodige bewijsstukken, binnen de 2 maanden na het initiatief.

  §6. Dit artikel is van toepassing op initiatieven vanaf 8 mei 2021 tot en met 31 december 2021. 

Contactgegevens
Praktische info
Inhoud en budget
Noteer hier in woorden of voeg een bestand toe.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Geef de begroting voor deze editie in woorden, of voeg een bestand toe.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.