Coronaherstelplan

We maken ongeveer 633 000 euro vrij voor maatregelen in het kader van deze coronacrisis. Het gaat om maatregelen voor onze lokale economie, voor het welzijn van onze inwoners, in het kader van het flankerend onderwijsbeleid, voor het verenigingsleven en een zomer vol coronaproof activiteiten.

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft het college van burgemeester en schepenen het initiatief genomen om een overleg op te starten met alle fracties van de gemeenteraad. Er werden drie werkgroepen en een centrale stuurgroep opgericht. In die werkgroepen werden steunmaatregelen en richtlijnen voorbereid voor diverse beleidsdomeinen waarop de coronacrisis een wezenlijke invloed heeft.  

In deze drie werkgroepen zitten telkens 10 afgevaardigden, vanuit de diverse fracties. De fracties CD&V, N-VA, Groen en sp.a waren vertegenwoordigd. Deze werkgroepen zijn:

  • Evenementen en verenigingen (onder leiding van schepenen Lobke Maes en Geert Breughe)
  • Economie (onder leiding van schepenen Kevin Defieuw en Stijn Tant)
  • Welzijn (onder leiding van schepenen Frank Acke en Geert Breughe).

De steunmaatregelen en richtlijnen die de werkgroepen hebben uitgewerkt, werden in een coronaherstelplan gegoten door de centrale stuurgroep. Deze groep bestaat uit een delegatie van het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad en alle fractieleiders. We zijn trots dat we, over de partijgrenzen heen, een plan hebben opgesteld om onze inwoners, onze ondernemers en onze verenigingen in deze lastige periode te ondersteunen.

Het is de bedoeling dat in de volgende maanden, in het kader van de aanpak van de coronacrisis, verder op deze manier gewerkt kan worden, om de implementatie van de maatregelen verder uit te werken en te evalueren, en het verdere verloop van deze coronacrisis op te volgen.

Het financiële plaatje

Vanuit de financiële dienst is er een eerste raming van de impact van deze coronacrisis opgemaakt. Deze legislatuur verwachten we 1,84 miljoen euro minder binnen te krijgen uit belastingen, gelet op de economische crisis.

Daarnaast verwachten we ten gevolge van de crisis rechtstreeks een budgettaire inspanning van 380 000 euro. Dat is onder meer de kostprijs van extra maatregelen die de gemeente heeft moeten nemen in functie van de veiligheid, misgelopen inkomsten,… Hierbij moet wel vermeld worden dat er ook bijkomende tussenkomsten ontvangen worden, bijvoorbeeld van het provinciebestuur voor de bedeling van mondmaskers, of van de Vlaamse overheid voor het verderzetten van de dienst poetshulp of als compensatie voor leegstand van kamers in de woonzorgcentra.

Deze coronacrisis zal dus enige impact hebben op onze financiën. Er werd uitgegaan van een behoud van het vooropgesteld investeringsniveau en van een niet-verhoging van de fiscale tarieven.

In de afgelopen periode werd de continuïteit van de dienstverlening verzekerd. We hebben het personeel, dat niet in de gewone dienstverlening kon ingezet worden, andere taken gegeven, die ook noodzakelijk bleken (boodschappendienst, zwerfvuil, onderhoudstaken, ...).

Voor dit coronaherstelplan investeren we 633 000 euro in de opgesomde beleidsdomeinen. Het gaat om ongeveer 198 000 euro in lokale economie, 230 000 euro voor maatschappelijk welzijn, 20 000 euro in flankerend onderwijsbeleid en 185 000 euro in het verenigingsleven en een zomer vol coronaproof activiteiten.

Nadat we het coronaherstelplan hadden afgerond, kregen we bericht dat we 450 000 euro krijgen uit het Vlaams Noodfonds voor jeugd, sport en cultuur. Heel goed nieuws. De besteding hiervan zal verder overlegd worden.

Hieronder lichten we een aantal maatregelen toe, per beleidsdomein.

Lokale Economie

Elke onderneming die in aanmerking komt voor een sluitings- of compensatiepremie van de hogere overheid, kan een extra premie aanvragen bij de gemeente. Als een onderneming uitgaven verricht in functie van de veiligheid (dat kan gaan van de aankoop van handgels tot het plaatsen van plexiglas en dergelijke), dan kan die 75% van die uitgaven terugbetaald krijgen, met een maximum van 200 euro.

De verkoop van de Wevelgemse Kadobon wordt dit najaar (wanneer we een onlinebon lanceren) gestimuleerd door de bijkomende bedeling van 20 000 euro aan cadeaubonnen onder de bevolking. Bij de aankoop van cadeaubonnen krijgt de burger de kans om bijkomende bonnen te ‘winnen’. Op die manier stimuleren we niet alleen de aankoop van bonnen, het is nog eens 20 000 euro die rechtstreeks in de lokale economie wordt gepompt. Daarnaast wordt een promotioneel budget voorzien om de lancering van de nieuwe cadeaubon te ondersteunen.

Wanneer horecabazen een aanvraag indienen voor een terras, stelt de gemeente zich flexibel op. Openbaar domein mag ingenomen worden, waarbij natuurlijk rekening gehouden moet worden met het verkeer en de verkeersveiligheid. Op die manier willen we horecazaken helpen hun capaciteit uit te breiden, zodat ze op een veilige manier kunnen uitbaten.

Welzijn

Wie er met zijn inkomen niet in slaagt om een menswaardig leven te leiden, kan bij het Sociaal Huis terecht voor begeleiding en financiële steun. Wanneer vastgesteld wordt dat het maandelijks inkomen onder de norm ligt, wordt ook het spaargeld bekeken. Wie te veel spaargeld heeft, kan niet in aanmerking komen voor steun. Wevelgem kiest ervoor om deze spaargeldlimiet te verhogen zodat mensen sneller geholpen kunnen worden. Het bedrag aan spaargeld dat mensen mogen hebben, is op dit moment erg laag. Een iets ruimere marge kan mensen wat meer ademruimte geven en maakt het mogelijk steun langer te laten duren of sneller op te starten. 

Wevelgem wil in deze coronacrisis gezinnen met kinderen die het financieel moeilijk hebben extra ondersteunen met gezonde voedselpakketten. Vzw TasToe, die maandelijks voedselpakketten verdeelt aan een honderdtal gezinnen, zorgt voor extra fruit- en groentepakketten. De vzw werkt hiervoor samen met Foodact13, een regionaal initiatief dat voedseloverschotten herverdeelt.

Tijdens de coronacrisis kregen kwetsbare gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar een vrijetijdspakket, met spel- en knutselmateriaal. Binnenkort verspreiden we op dezelfde manier vrijetijdspakketten voor tieners.

De coronacrisis heeft een zware impact op de mentale gezondheid van vele burgers.  Deze mentale gezondheid ligt Wevelgem nauw aan het hart. Om psychologische zorg toegankelijker te maken wil het Sociaal Huis samenwerken met een eerstelijnspsycholoog. Er wordt een locatie voor deze consulten voorzien binnen het Sociaal Huis.

In het kader van de bestrijding van energiearmoede krijgen alle gezinnen bij wie pas na juli 2020 een budgetmeter geplaatst wordt, steun via minimale gaslevering.  Dit betekent dat deze personen in de winterperiode tweewekelijks een vast bedrag ontvangen om hun gasverbruik mee te betalen.  Gezinnen die met een budgetmeter werken, betalen in de zomer een groter bedrag dan ze verbruiken, om het in de wintermaanden financieel dragelijker te maken. Wie pas later op het jaar start met de budgetmeter, heeft op die manier nog geen reserve kunnen opbouwen.

De noodlijn en de boodschappendienst die we tijdens de coronacrisis in het leven hebben geroepen, blijven voorbestaan.

We plannen een bezoek bij alle 75-jarigen in onze gemeente, waarbij gepeild wordt naar hun welbevinden.  

Flankerend onderwijsbeleid

Vanuit een netoverschrijdend overleg hebben we de coronacrisis en de impact op onze scholen opgevolgd. Tijdens de paasvakantie werd ingezet op de organisatie van de noodopvang.

Over alle netten heen worden vrijwilligers ingezet om de voor- en naschoolse opvang in de basisscholen te garanderen. Waar nodig wordt ook gratis infrastructuur ter beschikking gesteld, zodat de schoolorganisatie op een goede wijze kan verlopen.

In de rand van de reguliere vakantiewerking, organiseren we voor het eerst zomerklassen. Tijdens die zomerklassen krijgen kinderen uit kwetsbare gezinnen die een leerachterstand dreigen op te lopen, de kans om spelenderwijs hun kennis Nederlands bij te schaven.

Het verenigingsleven…

Bijkomende financiële middelen worden ter beschikking gesteld van het verenigingsleven. De uitbetaling van basissubsidies en werkingssubsidies van verenigingen wordt versneld. Aan alle verenigingen die een subsidie ontvangen via één van de vier basissubsidiereglementen (socio-cultuur, amateurkunsten, sport en jeugd) wordt een bijkomende noodsubsidie van 10% gegeven.

Daarnaast kunnen alle verenigingen ook een dossier indienen voor bijkomende ondersteuning. De vraag naar bijkomende middelen kan een gevolg zijn van onvoorziene kosten of misgelopen ontvangsten. Hiervoor werd aanvankelijk een budget van 36 000 euro voorzien, maar dit bedrag kan verhoogd worden, gelet op de bijkomende middelen vanuit het Vlaams Noodfonds.

Organisatoren die een subsidie via convenant krijgen, kunnen – ook wanneer het evenement niet doorgaat – een bijdrage tot 60% van de voorziene subsidie ontvangen, als ze redelijkerwijze kosten hebben gemaakt die ze niet meer kunnen recupereren. Als ze geen dossier indienen, krijgen ze 10% van de toelage die voorzien was.

Zoals eerder gecommuniceerd wordt niets aangerekend wanneer de huur van gemeentelijke lokalen of feestmateriaal wordt geannuleerd. In de toekomst worden de tarieven aangepast in functie van te nemen veiligheidsmaatregelen. Bedoeling is dat een evenement geen bijkomende kosten heeft t.a.v. de gemeente ten gevolge van de coronamaatregelen.

Voor de jeugdverenigingen die op kamp gaan, wordt bijkomend 5 euro per deelnemer voorzien voor de financiering van allerlei veiligheidsmaatregelen. De vakantiewerking moet evenveel ruimte bieden, zodat alle kinderen die dit wensen, kunnen deelnemen.

Het lokaal bestuur informeert de verenigingen en de organisator en houdt een duidelijke vinger aan de pols. Er is één duidelijk aanspreekpunt, te bereiken via vrijetijd@wevelgem.be.

 … en een zomer vol coronaproof activiteiten

Dat onze zomer veel minder zal bruisen dan inwoners intussen gewoon zijn, staat jammer genoeg vast. Maar we bieden onze inwoners alvast iets om naar uit te kijken deze zomer. De cel Vrije Tijd heeft een alternatieve zomerprogrammatie uitgewerkt waarbij de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd. 

Het is een combinatie geworden van kleinschaliger activiteiten en van initiatieven waar de burgers vrij op kunnen inpikken (thematische wandel- en fietsroutes, toeristische fotozoektocht, expo in bib, …). Het aanbod steunt op 5 pijlers: Wevelgem als fietsgemeente, Wevelgem en kunstbeleving, Wevelgem aan de waterkant, ‘ik ken Wevelgem van buiten’ en sport in de zomer.

Kleinschalige initiatieven vanuit buurten en speelstraten worden ondersteund door een coach. Daarnaast ondersteunen we allerlei initiatieven door het versoepelen van het subsidiereglement rond gemeenschapsvormende activiteiten.