Campus Deken Jonckheere

01 september 202201 september 2023

Introductie | masterplan centrum Wevelgem Doelstelling  Tijdens de werken Timing en fasering

Introductie | Masterplan centrum Wevelgem

Het straatbeeld van de Deken Jonckheerestraat telt momenteel heel wat verhardingen zoals parkeerzones, verharde speelplaatsen en opritten. Het Masterplan Centrum Wevelgem, in juni 2018 aan het brede publiek voorgelegd, stelt voor om de straat te knippen en er een aantrekkelijke groene campusomgeving te creëren voor de omliggende scholen, jeugdbewegingen, het woonzorgcentrum en andere (publieke) functies.

Deze campusomgeving maakt deel uit van een groene corridor die van oost naar west dwars door Wevelgem loopt. De groene corridor vormt een verbinding voor zachte weggebruikers (voetgangers en fietsers) én een ecologisch lint met ruimte voor groen en water. Deze corridor (oost-west) wordt via de Campus aangesloten op het bestaande Cultuurpad (noord-zuid). Op die manier krijgt de Campus een directe verbinding met het centrum, het gemeentepark én richting Leievallei.

Bovendien komen alle publieke functies in het centrum zo aan de groene corridor te liggen, waardoor ze bereikbaar worden voor zachte weggebruikers via een aangename, groene as.


Doelstelling

Ontharden

 • Een groenere buurt waarbij de zwakke weggebruiker centraal staat.
 • Een open campus die ruimte biedt voor recreatie en ontmoeten.
 • Er komt meer biodiversiteit en meer ruimte voor natuur en voedselproductie.

Klimaat

 • Dankzij het gescheiden rioolstelsel wordt afvalwater gescheiden van regenwater.
 • Dankzij de wadi's sijpelt regenwater in de grond.
 • Het BEO-veld zorgt voor hernieuwbare energie.

Mobiliteit

 • In het eerste deel vanaf de Lauwestraat - Acaciastraat komt een woonerf.
 • Vanaf de campussite wordt geen gemotoriseerd verkeer meer toegestaan, deze zone staat volledig in teken van de voetganger en fietser.

Veilig en comfortabel wandelen en fietsen

 • De veilige omgeving stimuleert het gebruik van de fiets.
 • De centrumparkings bieden ruimte voor voertuigen. Vanaf daar kan je via de groene omgeving rond de campussite te voet naar je bestemming.
 • De huidige kloosterparking maakt plaats voor een fietsparking voor de jeugdsite en het cultuurcentrum.

Veilig rijgedrag rond campus Wevelgem

Er komen snelheidsremmende maatregelen in een deel van de Kloosterstraat. Dit vanaf de Schoolstraat tot en met het kruispunt met de Deken Jonckheerestraat, met een veilige halteplaats voor lijnbussen. Deze zone wordt volledig zone 30 en krijgt veilige zebrapadoversteken.

Extra informatie

Parkeren na de werken
 • Gemotoriseerd verkeer wordt niet meer toegestaan in de ontharde zone van de campussite. Maak gebruik van de centrumparkings.
 • Palend aan de campusomgeving komen twee nieuwe parkings:

  1.Voor het Sociaal Huis en de school komt een nieuwe parking achter het Sociaal Huis. 

  2. De parkeerplaatsen voor de serviceflats verplaatsen zich dichter naar de Kloosterstraat. Aansluitend komt een tijdelijke parking van steenslagmateriaal. 
Wat is een BEO-veld?

Een hernieuwbare energiebron waarbij aardwarmte zorgt voor verwarming in de winter en koeling in de zomer. Een win-win voor je comfort én het klimaat. In de toekomst zullen het Sociaal Huis, woonzorgcentrum Sint-Camillus en de schoolgebouwen hier gebruik van maken. 

Wat is een wadi?

Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren. Een wadi helpt verdroging van de bodem tegen te gaan, vormt een buffer bij overvloedige regenval en draagt bij aan de zuivering van het water.

Wat is een woonerf?

Een woonerf is een straat waarbij de nadruk zeer sterk ligt op de verblijfsfunctie: wonen, spelen, wandelen,... In een woonerf is een auto te gast. De maximum snelheid is hier 20 km/u. 


Tijdens de werken

Vanaf 26 augustus starten de nieuwe mobiliteitsregels. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is niet meer mogelijk in de Deken Jonckheerestraat, de knip is vanaf dan van kracht. 

Parkeren

 • Indien met de fiets komen niet kan, bieden de centrumparkings plaats voor je voertuig.
 • Bezoekers van het Sociaal Huis kunnen hun auto kwijt in een deel van Mgr. Deneckerestraat. Er zijn ook twee parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien.

Wat met huisvuil?

In elke fase voorzien we verzamelpunten voor je huisvuil en is het de taak van de aannemer om dit te coördineren.

Hoe bereik je de school op een veilige manier?

Lagere school

De lagere school is te bereiken via de ingang in de Schoolstraat.

Sint-Pauluscollege

Alle informatie over de bereikbaarheid van beide schoolgebouwen vind je op de website van de school: www.spwe.be. De bereikbaarheid wisselt volgens de fase van de werken. Bij de start van het schooljaar zijn de schoolgebouwen op de gebruikelijke manier bereikbaar. Tussen de schoolsites, ter hoogte van de Deken Jonckheerestraat, voorzien we altijd een veilige oversteek.


Timing en fasering

We pakken de werken in verschillende fases aan. De werken starten eind augustus 2022.

nutsleidingen

Aanvang: 26 augustus  |  Duur: tot 24 oktober

Aanleg netten en overkoppelingen. Start vanaf Lauwestraat richting Kloosterstraat.

aanleg beo-veld

Aanvang:  18 november |  Duur:  60 werkdagen

weg - en rioleringswerken

Aanvang:  7 november. Klik open per fase.

Opgepast: de vermelde timing is afhankelijk van een vlot verloop van de werken en goede weersomstandigheden. 

plan Deken Jonckheerestraat ontharding
alle actoren op de site

Met de betrokkenen ten noorden van de Deken Jonckheerestraat wordt heel nauw samengewerkt. De antwoorden op hun vragen en wensen worden gebundeld in het gezamenlijke inrichtingsplan Campus Noord. Daarbij wordt over eigendomsgrenzen heen onderzocht hoe de verschillende functies zo doordacht mogelijk ingeplant kunnen worden. Het is de bedoeling om samen op zoek te gaan naar win-winsituaties, multifunctionele voorzieningen en zo veel mogelijk ontharding.

Een eerste ontwerpworkshop met experten resulteerde in een schetsmatige aanzet voor het inrichtingsplan Campus Noord, dat samen met het inrichtingsplan voor het onthardingsproject in de zomer van 2020 aan het publiek werd voorgesteld. In nauw overleg met de betrokken actoren worden die eerste schetsen verder verfijnd, om zo tot een plan te komen dat door iedereen gedragen wordt. Ook aspecten zoals de fasering en subsidiemogelijkheden worden onderzocht en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Op die manier willen de verschillende betrokken organisaties het project samen en eensgezind realiseren.

Bekijk hier de flyer.

Campus Deken Jonckheere en het onthardingsproject zijn een onderdeel van het Masterplan centrum Wevelgem.