Campus Deken Jonckheere

grondplan masterplan Wevelgem

Introductie | Masterplan centrum Wevelgem

Het straatbeeld van de Deken Jonckheerestraat telt momenteel heel wat verhardingen zoals parkeerzones, verharde speelplaatsen en opritten. Het Masterplan Centrum Wevelgem, in juni 2018 aan het brede publiek voorgelegd, stelt voor om de straat te knippen en er een aantrekkelijke groene campusomgeving te creëren voor de omliggende scholen, jeugdbewegingen, het woonzorgcentrum en andere (publieke) functies.

Deze campusomgeving maakt deel uit van een groene corridor die van oost naar west dwars door Wevelgem loopt. De groene corridor vormt een verbinding voor zachte weggebruikers (voetgangers en fietsers) én een ecologisch lint met ruimte voor groen en water. Deze corridor (oost-west) wordt via de Campus aangesloten op het bestaande Cultuurpad (noord-zuid). Op die manier krijgt de Campus een directe verbinding met het centrum, het gemeentepark én richting Leievallei.

Bovendien komen alle publieke functies in het centrum zo aan de groene corridor te liggen, waardoor ze bereikbaar worden voor zachte weggebruikers via een aangename, groene as.

Kom de campusomgeving verkennen en via diverse infoborden kennismaken met het onthardingsproject tijdens het Klimaatfestival van 20 tot en met 22 mei op de campus in de Deken Jonckheerestraat. Het volledige programma kun je nalezen via www.wevelgem.be/klimaatfestival.

Foto: © intercommunale Leiedal

Traject

Begin 2020 startte het gemeentebestuur het onthardingsproject onder begeleiding van intercommunale Leiedal met verkennende gesprekken met alle betrokken actoren. Met hun feedback gingen de experten in juni-juli 2020 aan de slag tijdens een eerste ontwerpworkshop. Het resultaat was een schetsmatige aanzet voor een geïntegreerd inrichtingsplan, dat in september en oktober 2020 het onderwerp was van een breed participatie- en communicatietraject.

  • De jongeren en kinderen uit de omgeving werden betrokken via vier afzonderlijke werksessies.
  • Met oudere inwoners en met de bewoners van de Deken Jonckheerestraat werd uitvoerig in gesprek gegaan.
  • Met de actoren op de site zelf werd via bilaterale gesprekken en collectieve sessies intensief overlegd.
  • Tot slot werd ook de brede bevolking geïnformeerd en geraadpleegd, via een online bevraging en een maquette in de bibliotheek. Op 1 mei 2021 was er ook het onthardingsfestival met een toelichtingsmoment. Burgers konden zich ter plaatse informeren over het onthardingsproject.

De verzamelde feedback werd tijdens de tweede ontwerpworkshop grondig verder uitgewerkt. Op basis daarvan werden de plannen aangepast. De landschapsarchitecten van Studio Basta en het technische bureau Demey verfijnden ze tot een voorontwerp.

Het gemeentebestuur riep de inwoners vervolgens op om hun feedback en suggesties op het voorontwerp tussen 1 mei tot 6 juni 2021 te delen via een online bevraging. Op basis van de ontvangen reacties werden de plannen gefinaliseerd. Intussen loopt de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hopelijk komt de goedkeuring er nog dit najaar zodat de aanleg van een aantrekkelijke, groene campusomgeving kan beginnen!

campus-wevelgem-tijdlijn.

Krijtlijnen onthardingsproject Campus

Het finale ontwerp bevat de concrete uitwerking van 9 krijtlijnen of basisprincipes.

👇 Klik op de foto's hieronder om meer te weten te komen over de principes 👇

Geen zin om te lezen, je kan ook luisteren naar een beknopte voorstelling van dit voorontwerp

In synergie met de opmaak van het inrichtingsplan Campus Noord

In synergie met het onthardingsproject besteedt het gemeentebestuur veel aandacht aan de toekomstplannen van de verschillende spelers op en rond de campus (inplanting gebouwen, aanleg en aansluiting op het BEO-veld… ). Daarom werd tijdens de eerste gesprekken goed geluisterd naar de wensen en toekomstvisie van de actoren uit de directe omgeving. Zo uitte de basisschool (SPW basis) de ambitie om het huidige gebouw (SPW kleuter) te vervangen door een nieuwe kleuterschool, en ontvouwde woonzorgcentrum Sint-Camillus de plannen om 90 kamers te vernieuwen. Het Sint-Pauluscollege (SPW secundair) bouwt een nieuwe derde graad uit en heeft nood aan bijkomende ruimte. Tot slot moet er voor beide scholen een nieuwe gedeelde sporthal komen, ter vervanging van de bestaande. Het gemeentebestuur bekijkt de toekomstige ontwikkeling van de omgeving dan ook ruimer dan het onthardingsproject. Zo werd er bv. goed afgestemd hoe parkeervoorzieningen gebundeld kunnen worden, rekening houdend met de geplande ontwikkelingen.

alle actoren op de site

Met de betrokkenen ten noorden van de Deken Jonckheerestraat wordt heel nauw samengewerkt. De antwoorden op hun vragen en wensen worden gebundeld in het gezamenlijke inrichtingsplan Campus Noord. Daarbij wordt over eigendomsgrenzen heen onderzocht hoe de verschillende functies zo doordacht mogelijk ingeplant kunnen worden. Het is de bedoeling om samen op zoek te gaan naar win-winsituaties, multifunctionele voorzieningen en zo veel mogelijk ontharding.

Een eerste ontwerpworkshop met experten resulteerde in een schetsmatige aanzet voor het inrichtingsplan Campus Noord, dat samen met het inrichtingsplan voor het onthardingsproject in de zomer van 2020 aan het publiek werd voorgesteld. In nauw overleg met de betrokken actoren worden die eerste schetsen verder verfijnd, om zo tot een plan te komen dat door iedereen gedragen wordt. Ook aspecten zoals de fasering en subsidiemogelijkheden worden onderzocht en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Op die manier willen de verschillende betrokken organisaties het project samen en eensgezind realiseren.

Campus Deken Jonckheere en het onthardingsproject zijn een onderdeel van het Masterplan centrum Wevelgem.