Belastingen en retributies

De gemeente vaardigt belastingen en retributies uit om inkomsten te verwerven.

Belastingen

Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan natuurlijke of rechtspersonen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel. De opbrengst van de belastingen wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.
De gemeentelijke belastingen kunnen worden opgesplitst in twee types.

Belastingen aanvullend op belastingen, bepaald door de hogere overheid

Aanvullende personenbelasting

Opgepast: voor inlichtingen over je personenbelasting zelf moet je je wenden tot het ministerie van financiën, Ontvangkantoor Kortrijk II, Hoveniersstraat 31 in Kortrijk, 02 577 74 50 - fax 02 579 64 31

Reglement op de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2021

Belastingen die bepaald worden door de gemeente
Deze belastingen hebben te maken met specifieke activiteiten, situaties of feiten. Hieronder vind je een lijst van de gemeentelijke belastingen. Wanneer je als belastingplichtige niet akkoord gaat met je toegestuurde aanslagbiljet, kan je een bezwaar indienen door een gemotiveerd bezwaarschrift. 

Elke eigenaar of in voorkomend geval, de huurder van een tweede verblijf, is verplicht om hiervan éénmalig aangifte te doen. Het aangifteformulier tweede verblijven vind je hier: Aangifteformulier_tweedeverblijf

 

Een retributie is een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst. Het is een som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking die al of niet stilzwijgend door een natuurlijke of rechtspersoon werd gevraagd. Het bedrag van het retributietarief staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie.