Gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes)

Download hier de algemene_politieverordening.pdf 

Afspraken zijn door het gemeentebestuur opgenomen in de algemene politieverordening (APV): bijlage_1_bij_apv_20131213_brandveiligheid_in_publieke_inrichtingen.pdf

Sinds 13 mei 1999 voorziet de wetgever de mogelijkheid voor de gemeenten om de inbreuken op hun lokale politieverordening zelf te sanctioneren door middel van gemeentelijke administratieve sancties.

Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.)?

Er zijn vier soorten sancties :

  • een administratieve geldboete van maximum 350 euro
  • een schorsing van een vergunning
  • een intrekking van een vergunning
  • een al dan niet tijdelijke sluiting van een inrichting

Voor welke inbreuken?

Inbreuken op algemene politieverordening, de wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad van 8 december 2017 en gecoördineerd door het college van burgemeester en schepenen op 31 januari 2018

Voorbeelden van inbreuken zijn: lawaaihinder, hondenpoep, wildplassen, wildplakken, graffiti, ...

Protocolakkoord tussen de gemeenten van de politiezone Grensleie en de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen

Wie zijn de vaststellers?

De politie en de gemeenschapswacht.

Wie legt de sanctie op?

De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar, de andere drie sancties behoren tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. Beroep kan ingesteld worden bij de politierechtbank.

Wat met minderjarigen?

Deze sancties kunnen ook worden opgelegd aan minderjarigen vanaf 16 jaar.

Verschillen zijn:

  • maximum 175 euro geldboete
  • de ouders zijn burgerrechtelijk aansprakelijk
  • recht op pro deo raadsman voor de minderjarige
  • mogelijke procedure van ouderlijke betrokkenheid
  • verplicht bemiddelingsaanbod door de bemiddelingsambtenaar
  • beroep bij de jeugdrechtbank

Voor verdere vragen en/of inlichtingen kan je terecht bij de sanctionerend ambtenaar